Projekt Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 98 jako součást Cesty k dětské kreativitě.

Záměr projektu: Prohloubit spolupráci mezi mateřskou školou a rodinami, rozšířit možnosti pro rozvoj dětské kreativity, podporovat mezigenerační sounáležitost a spolupráci školy s ostatními subjekty v nejbližším okolí.

Popis projektu: Stalo se již tradicí, že na Vánoce nemyslíme jen na sebe a své blízké, ale také na babičky a dědečky v domovech pro důchodce. Již třetím rokem vždy v listopadu a prosinci vyhlašujeme tzv. Vánoční výzvu, kterou oslovujeme rodiče, aby společně se svými dětmi vytvořili dárek pro lidi, kteří jsou staří a sami. Provedení výrobku a použitou techniku necháváme na fantazii a dovednostech tvůrců, nabízíme jim různé tipy, doporučení a inspiraci. Souběžně s tím ve školce s dětmi připravujeme krátké pásmo složené z koled, dětských optimistických písniček a básniček za doprovodu kytary, flétny a dětských nástrojů. V předvánočním čase pak vystoupení předvedeme seniorům v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici a potěšíme je dárečky, které děti a rodiče vyrobili.

Přínos projektu: Projekt rozvíjí dítě ve všech oblastech vzdělávání. Za hlavní přínosy projektu lze považovat rozvoj estetického cítění a vkusu, rozvoj pracovních, hudebních a řečových dovedností, rozvoj schopnosti vyjádření záměru, plánování a spolupráce, rozvoj společného tvoření a prožívání, rozvoj mezigenerační sounáležitosti a pochopení běhu lidského života, schopnost prožívání společných zážitků, schopnost předávat radost a potěšení vlastním přičiněním, posílení spolupráce školy a rodiny, posílení sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme.

 

Hodnocení projektu: Letošní Vánoční výzvu jsme vyhlásili na začátku listopadu, návštěva dětí v Ošetřovatelském domě proběhla 15. prosince.

“Musíme vyslovit uznání i poděkování těm, kteří naši výzvu vyslyšeli. Tolik nápadů a vydařených výtvorů pro lidičky v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici nás skutečně překvapilo a potěšilo. A což potom obdarované!”

“Největší odměnou za vystoupení nám byl potlesk, úsměvy i slzy dojetí na tvářích seniorů.”

“Rozloučili jsme se a slíbili si, že se napřesrok zase setkáme. Zůstal v nás pocit, že jsme spolu s dětmi a jejich rodiči přispěli k dobré věci a ukázali dětem, že nám staří lidé nejsou lhostejní.”

“Tato akce má však ještě další rozměr: Společné tvoření rodičů a dětí je milým a smysluplným obohacením adventního času v rodinách. A nás ve školce těší, že se do naší Vánoční výzvy každoročně zapojuje stále více rodin.”

 

Počet dětí zapojených v projektu

 

 V projektu je každoročně zapojeno cca 60 dětí
Počet učitelů zapojených v projektu:  7 učitelek
Typy výrobků, jejich využití  a fotodokumentace

 

dárky pro potěšení seniorů  – např. svícny, polštářky, obrázky, šité figurky, záložky, šperky, malované tašky a hrníčky, cukroví

 

 

 

 

Způsob zapojení rodičů

 

Rodiče spolu s dětmi plánovali a vytvořili konkrétní výrobek a přinesli ho do školky. V průběhu tvoření rozmlouvali s dětmi o tom, komu a proč je výrobek určen. O průběhu předávání dárků a dětského vystoupení v domově seniorů byli informováni prostřednictvím fotografiií a školního občasníku.

 

 

 

Počet zapojených rodičů

 

 cca 60 rodin
Cíl a jeho naplnění
  • podpořit spolupráci školy a rodiny, společně sdílet myšlenky, nápady, radost
  • motivovat rodiče ke společnému tvoření s dětmi, obohatit prožívání adventního času v rodinách
  • podpořit mezigenerační sounáležitost a chápání běhu lidského života
  • podpořit sounáležitost s místem, kde žijeme

 

 

 

 

Přínosy a negativa

 

Projekt byl obdobím společného tvoření, zpívání a recitování, těšení a předávání radosti. Obohatil adventní čas v rodinách, ve školce i v domově seniorů. Doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech a bude pro všechny zúčastněné strany tradičním potěšením.

 

 

 

 

 

Jes98-31Jes98-32

Jes98-33

Jes98-34

Jes98-29Jes98-28Jes98-30

 

MŠ Jeseniova 98 – Cesta k dětské kreativitě – projekt číslo 3 – Projekt Vánoční výzva
Štítky: