Každý se může k jednotlivým cílům vyjádřit prostřednictvím formuláře, který najdete zde: 

MAP Praha 3 se zaměřuje na podporu a rozvoj následujících prioritních oblastí:

Jaké jsou CÍLE, kterých chceme dosáhnout?

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zajištění kontinuální podpory dětí a žáků se speciálními potřebami, mimořádně nadaných či ohrožených školním neúspěchem a podpory individuálních potřeb všech dětí a žáků ve vzdělávacím procesu/třídě), individualizace pedagogických procesů a didaktického přístupu
 • Vytváření a obsazování pozic školních asistentů a dalších „podpůrných“ pedagogických i nepedagogických pracovníků (speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, administrativní pozice ad.)
 • Podpora sociálního začlenění a podpora motivace k učení dětí a žáků, jejich vzdělávacích aspirací bez ohledu na na jejich ekonomicko sociální zázemí. 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI 

 • Podpora sociálního začlenění a podpora motivace k učení dětí a žáků, jejich vzdělávacích aspirací bez ohledu na na jejich ekonomicko-sociální zázemí. 
 • Rozvoj kompetencí z oblasti čtenářské gramotnosti, využívání vhodných výukových metod, čtenářských dílen, spolupráce s knihovnami, podpora akcí v rámci komunity, podpora komunitních aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj různých metod výuky cizích jazyků a bilingvní výuky – rodilí mluvčí, výukové materiály
 • Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na rozvoj jejich kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, výměna zkušeností na úrovni lokality, České republiky a mezinárodních zkušeností

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 • Zajištění materiálního vybavení a modernizace stávajícího vybavení pro výuku v oblasti matematické (pre)gramotnosti
 • Spolupráce dětí, žáků a pedagogů základních a mateřských škol s dalšími organizacemi například organizace zájmového vzdělávání, vysoké školy, firmy apod.) v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.
 • Výměna zkušeností v oblasti rozvoje kompetencí dětí a žáků v oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti
 • Podpora začínajících i stávajících učitelů matematiky v oblasti metodiky výuky matematiky a rozvíjení matematické gramotnosti a pregramotnosti.

ROZVOJ OBLASTI DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 • Zlepšování úrovně digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
 • Zajištění materiálního vybavení pro učitele v oblasti digitálních kompetencí a dostatečné konektivity
 • Podpora zapojování ICT do výuky předmětů ve škole jako nástroje získávání informací, práce s grafy, aplikacemi apod.
 • Zdravé zacházení s ICT technologiemi, bezpečnost ICT

Nyní se nacházíme ve fázi “DEFINOVÁNÍ CÍLŮ”. Každý se může k jednotlivým cílům vyjádřit prostřednictvím formuláře, který najdete zde: