“MAP Praha 3 pokračuje” je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3.

Hlavním cílem projektu „MAP Praha 3 pokračuje“ je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt „MAP Praha 3 pokračuje“ navazuje na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3, který byl realizován od listopadu 2016 do října 2018. Cílem projektu je prohloubit partnerství aktérů MAP na území MČ Praha 3 působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů, které již byly vytvořeny během realizace MAP I a také na evaluaci procesu MAP. Do projektu bude zapojeno 27 MŠ a ZŠ s RED IZO.

Prioritní oblasti projektu MAP Praha 3

MAP Praha 3 se zaměřuje na podporu a rozvoj následujících prioritních oblastí:

Jaké jsou CÍLE, kterých chceme dosáhnout?

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zajištění kontinuální podpory dětí a žáků se speciálními potřebami, mimořádně nadaných či ohrožených školním neúspěchem a podpory individuálních potřeb všech dětí a žáků ve vzdělávacím procesu/třídě), individualizace pedagogických procesů a didaktického přístupu
 • Vytváření a obsazování pozic školních asistentů a dalších „podpůrných“ pedagogických i nepedagogických pracovníků (speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, administrativní pozice ad.)
 • Podpora sociálního začlenění a podpora motivace k učení dětí a žáků, jejich vzdělávacích aspirací bez ohledu na na jejich ekonomicko sociální zázemí. 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI 

 • Podpora sociálního začlenění a podpora motivace k učení dětí a žáků, jejich vzdělávacích aspirací bez ohledu na na jejich ekonomicko-sociální zázemí. 
 • Rozvoj kompetencí z oblasti čtenářské gramotnosti, využívání vhodných výukových metod, čtenářských dílen, spolupráce s knihovnami, podpora akcí v rámci komunity, podpora komunitních aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti
 • Rozvoj různých metod výuky cizích jazyků a bilingvní výuky – rodilí mluvčí, výukové materiály
 • Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na rozvoj jejich kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, výměna zkušeností na úrovni lokality, České republiky a mezinárodních zkušeností

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 • Zajištění materiálního vybavení a modernizace stávajícího vybavení pro výuku v oblasti matematické (pre)gramotnosti
 • Spolupráce dětí, žáků a pedagogů základních a mateřských škol s dalšími organizacemi například organizace zájmového vzdělávání, vysoké školy, firmy apod.) v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.
 • Výměna zkušeností v oblasti rozvoje kompetencí dětí a žáků v oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti
 • Podpora začínajících i stávajících učitelů matematiky v oblasti metodiky výuky matematiky a rozvíjení matematické gramotnosti a pregramotnosti.

ROZVOJ OBLASTI DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 • Zlepšování úrovně digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
 • Zajištění materiálního vybavení pro učitele v oblasti digitálních kompetencí a dostatečné konektivity
 • Podpora zapojování ICT do výuky předmětů ve škole jako nástroje získávání informací, práce s grafy, aplikacemi apod.
 • Zdravé zacházení s ICT technologiemi, bezpečnost ICT

Jak funguje projekt MAP Praha III?

Projekt MAP III slouží k napsání strategie tak, aby v navazujícím projektu bylo možné čerpat finance.

Nyní se projekt nachází ve fázi definování cílů. 

Máte návrh na cíle projektu MAP Praha 3? Vyjádřete se prostřednictvím formuláře, který najdete na stránce popisující priority projektu