Složení odboru školství a rozdělení pravomocí

Odbor školství

Adresa odboru: Lipanská 9, Praha 3

E-mail: skolstvi@praha3.cz

Mgr. Dagmar Novotná Ouřadová, vedoucí odboru
222 116 357
ouradova.dagmar@praha3.cz

Pavel Vojtěch, zástupce vedoucí odboru
– agenda odboru
222 116 209
vojtech.pavel@praha3.cz
 
Mgr. Zuzana Majerová, referentka
222 116 392
majerova.zuzana@praha3.cz
 

Mgr. Alena Strosserová, referentka
– školní stravování, statistiky, zápisy
222 116 344
strosserova.alena@praha3.cz

 
Místostarosta pro školství a IT: Mgr. Filip Málek

Kompetentní komise: Komise pro výchovu a vzdělávání

Kompetentní odbor úřadu: Odbor školství


Návštěvní dny s prodlouženou dobou: pondělí, středa: 8.00 – 18.00 hod.

Odbor školství je organizační jednotkou Úřadu městské části na úseku školství. V oblasti školství plní úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutu hlavního města Prahyzákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

 • plní funkci odvětvového metodického orgánu vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 3, připravuje pro Radu městské části podklady pro výkon funkce zřizovatele
 • odpovídá za spolupráci odboru s příslušnými orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR a dalšími organizacemi
 • přijímá žádosti, návrhy, oznámení a stížnosti občanů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu náležející do jeho působnosti
 • zpracovává koncepci rozvoje školství v městské části Praha 3
 • zajišťuje grantovou politiku Městské části Praha 3 v oblasti tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje činnost podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, podle svěřených agend

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zpracovává podklady k optimalizaci sítě škol
 • navrhuje školské obvody základních škol v městské části Praha 3
 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy a předává je na MHMP
 • zpracovává a předkládá MHMP rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT ČR
 • zajišťuje styk s veřejností, poskytuje informace v oblasti školství
 • metodicky řídí školní jídelny

Odbor školství dále

 • spravuje agendu žádostí o dotace poskytovaných ze strany MČ Praha 3
 • spolupracuje se spolkem Otevřená města při vývoji dotačního softwaru
 • prezentuje dotační software zájemcům z řad jiných samospráv
 • poskytuje žadatelům metodickou, technickou a administrativní podporu při vyplňování žádosti
 • připravuje a rozesílá žadatelům písemné vyrozumění o přidělení či nepřidělení dotace

V rámci své činnosti Odbor školství  spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ Praha 3. Jedná se o Odbor technické správy majetku a investic; Odbor ekonomický; Odbor sociálních věcí; Odbor kultury; Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd; Odbor občansko-správní; Odbor kontroly a interního auditu.