Role Řídicího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorby, připomínkování a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP, je tvořen zástupci klíčových aktérů v oblasti vzdělávání MČ Praha 3. Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.

Při sestavování výboru bylo přihlíženo k potřebě zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území, zároveň tak svým složením ŘV navázal na předchozí MAP Praha 3 pokračuje, který byl ukončen v listopadu 2023. Seznam členů Řídicího výboru je pravidelně aktualizován. Při sestavování Řídicího výboru se dále podařilo získat relevantní povinné členy, zároveň dodržet princip partnerství a reprezentativnosti. Řídicí výbor je především platformou: 

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na
    základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území,
  • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2028.

Řídicí výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut a Jednací řád. Schválený Statut a Jednací řád Řídícího výboru předkládá realizátor projektu v první zprávě o realizaci projektu. Složení Řídicího výboru je přílohou č. 1.

Ve středu 3. 4. 2024 se konalo první setkání Řídicího výboru projektu “MAP Praha 3 pro vzdělávání”. Členové RV schválili Statut a Jednací řád projektu a realizační tým představil naplánované aktivity.