Ukrajinské třídy v ZŠ a MŠ J. Seiferta / Шановні батьки! Шановні законні представники дітей!

Ukrajinská verze níže / переклад українською нижче

Pro děti z Ukrajiny, které přišly po 24. 2. 2022 a mají pobyt hlášený na Praze 3, budou od 1. 2. 2023 na Praze 3 otevřeny nové třídy dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákona č.199/2022 Sb. (Lex Ukrajina).

Třídy budou zřízeny v Základní a mateřské škole J. Seiferta na adrese Vlkova 31/800, 130 00 Praha 3.

Výuka bude probíhat podle rámcového vzdělávacího programu platného v České republice a bude upravena podle potřeb dětí ve třídě.

Třídy budou složené výlučně z ukrajinských dětí, ale budou se vzdělávat ve stejné budově s českými dětmi, budou s nimi sdílet společné prostory, kde mezi sebou mohou navazovat přátelské vztahy a snáz se naučit i český jazyk.

V ukrajinských třídách se bude vyučovat v českém i ukrajinském jazyce. Vyučující budou většinou zkušení pedagogové z Ukrajiny, kteří doposud vyučovali v adaptačních skupinách a mají také zkušenosti s výukou českého jazyka pro cizince.

Vzdělávací program bude upraven na základě potřeb dětí z Ukrajiny. Zvláštní pozornost bude věnována výuce českého jazyka, ale děti se budou standardně vzdělávat i ve všech ostatních předmětech.

Podrobný vzdělávací plán bude upřesněn v průběhu ledna.

Organizace tříd

Třídy budou zřízené v režimu tzv. malotřídky – spojení více ročníků do jedné třídy, každá bude v počtu cca 17 žáků a žákyň. Předpokládáme následující rozložení.

  • 1 třída — 1. až 3. ročník ZŠ

  • 1 třída — 4. až 6. ročník ZŠ  

  • 1 třída — 7. až 9. ročník ZŠ

Předpokládáme, že v každé třídě bude k dispozici i asistent, aby děti mohly pracovat ve skupinách, dle jednotlivých ročníků.
Práce v heterogenních skupinách je zcela standardní a pro děti obohacující, naši učitelé mají s prací v takové skupině zkušenosti.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení prosím kontaktujte do 22. 12. 2022  ředitelku školy na e-mail sucha@skolaseiferta.cz a bude vám zaslána přihláška, po jejím vyplnění ji pošlete zpět paní ředitelce. Vyplněnou přihlášku podepíšete ve škole v zápisový den, proběhne v lednu, termín bude upřesněn. V den zapisu je potřeba doložit doklad o Dočasné ochraně a prokázat bydliště v Praze 3 nájemní smlouvou nebo čestným prohlášením od majitele (trvalé bydliště bude ověřené odborem školství v Registru obyvatel).  

Doporučení

Pokud vaše dítě ještě nenavštěvovalo adaptační skupinu, velmi doporučujeme, aby tyto adaptační skupiny začalo navštěvovat ještě v průběhu měsíce ledna 2023 než nastoupí do základní školy. Ze zkušenosti víme že adaptační skupiny mají dobré výsledky a děti se pak ve škole lépe orientují a lépe zvládají učivo v českém jazyce.
 
Ačkoli možná v tuto chvíli neplánujete s Vaším dítětem zůstat v ČR dlouhodobě, i v budoucnu se může dětem znalost českého jazyka hodit jak na Ukrajině, tak v případě, že by někdy v budoucnu uvažovali o studiu nebo práci v České republice.

Důležité informace

Ze zákona č. 199/2022 Sb. (§ 2b) mají cizinci povinnost zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.

Ministerstva školství ČR a UA podepsala dohodu, která se mj. vztahuje na základní vzdělávání. Na základě této dohody se bude na Ukrajině uznávat vzdělávací program ČR a naopak. Do budoucna se plánuje omezení on-line výuky z Ukrajiny pouze na předmět ukrajinský jazyk a historie Ukrajiny. Zbylé předměty se děti budou učit v českých školách a na Ukrajině jim budou uznány.

Шановні батьки! Шановні законні представники дітей!

Інформуємо Вас, що для дітей з України, які прибули до ЧР після 24.02.2022 і за місцем проживання зареєстровані в Празі 3, з 01.02.2023 будуть відкриті нові класи у школі  Праги 3 відповідно до Закону 561/2004 Зб. (Закон про школу) та Закон № 199/2022 Зб. (Lex Ukrajina).

Класи будуть відкриті в загальноосвітній школі ZŠ J. Seiferta за адресою Vlkova 31/800, 130 00 Prague 3.

Навчання проходитиме за освітньою програмою, чинною в Чеській Республіці, і буде скориговано відповідно до потреб дітей у класі.

У класах будуть навчатися тільки українські діти, але у спільній будівлі з чеськими, що сприятиме налагодженню дружніх взаємин між собою та легшому засвоєнню чеської мови.

В українських класах викладатимуть чеською та українською мовами. Вчителі – переважно досвідчені педагоги з України, які раніше викладали в адаптаційних групах, мають досвід викладання чеської мови іноземцям.

Навчальна програма адаптована з урахуванням потреб дітей з України. Значна кількість годин відведена вивченню чеської мови, при цьому дітей навчатимуть і всім іншим предметам.

Детальний навчальний план представимо протягом січня.

Організація класів

Класи будуть створені об’єднанням кількох різновікових класів в один, кожен з яких відвідуватиме приблизно 17 учнів. Розподіл:

  • 1 клас — 1-3 класи загальноосвітньої школи

  • 1 клас — 4-6 клас загальноосвітньої школи

  • 1 клас — 7-9 клас загальноосвітньої школи

Планується, що в кожному класі буде асистент, щоб діти могли працювати в групах за віком відповідно до програми свого класу. Робота в різнорідних групах є стандартним методом навчання і корисною для дітей, наші вчителі мають досвід роботи в таких групах.

Як записатися у школу

Для реєстрації до 22. 12. 2022 зверніться, будь ласка, до директора школи на ел. пошту sucha@skolaseiferta.cz, Вам буде надіслано заяву, яку Ви маєте заповнити і відіслати директору на ту саму ел. адресу. Заповнену анкету підпишете у школі в день запису, який відбудеться в січні, дата буде уточнена. У день запису необхідно надати підтвердження про Тимчасовий захист та підтвердити проживання в Празі 3 договором оренди або афідевітом (заявою) від власника житла (постійне місце проживання буде перевірено відділом освіти МЧ Прага 3 в Реєстрі населення).

Рекомендація

Якщо ваша дитина ще не відвідувала адаптаційну групу, наполегливо рекомендуємо записатися до адаптаційних груп у січні 2023 року, перед вступом до школи. Досвід показав, що адаптаційні групи дають хороші результати, діти краще орієнтуються в школі та засвоюють навчальну програму з чеської мови.

Навіть якщо Ви, можливо, не плануєте залишатися з дитиною в Чехії надовго, у майбутньому знання чеської мови може бути корисним для дітей як в Україні, так і під час навчання чи роботи в Чеській Республіці.

Важлива інформація

З Акту № 199/2022 Зб. (§ 2b) діти іноземців зобов’язані розпочати обов’язкове відвідування школи не пізніше, ніж через 90 днів від дати надання тимчасового захисту.

Міністерство освіти Чехії та України підписали угоду, яка стосується, серед іншого, базової освіти. На підставі цієї угоди освітня програма Чехії визнаватиметься в Україні і навпаки. Надалі онлайн-викладання з України планується обмежити лише предметами українська мова та історія України. Решту предметів діти вивчатимуть у чеських школах і рівень їх засвоєння визнає Україна.

Ukrajinské třídy v ZŠ a MŠ J. Seiferta / Шановні батьки! Шановні законні представники дітей!