Posilování finanční gramotnosti žáků na Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad

V prosinci 2017 se na Základní škole,  Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad uskutečnily semináře pro žáky 7. a 8. ročníků, které byly realizovány v rámci projektu Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3, který finančně podpořila MČ Praha 3.

Úspěšným realizátorem projektu, který si klade za cíl podpořit vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti tak, aby v důsledku neznalosti práv a povinností nedocházelo k jejich pádu do dluhové pasti, je již sedmým rokem REMEDIUM Praha o.p.s. V rámci Občanské poradny REMEDIUM se lektorky projektu opakovaně setkávají s tím, že lidé nemají dostatečné informace z oblasti pracovněprávních vztahů, ochrany spotřebitele a dluhové problematiky, a proto je dle jejich názoru třeba probírat daná témata již se žáky základních škol.

Prosincové semináře byly věnovány tématu “Jak si najít práci nebo brigádu”. Žáci byli během dvou vyučovacích hodin seznámeni se základy pracovního práva. “Žáky nejvíce zajímalo, které činnosti mohou vykonávat děti do 15 let, pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců a diskuse o práci na černo,“ říká Lucie Kovandová, lektorka projektu. Žáci mají často zkreslené informace o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů a jsou překvapeni, na co všechno by si měli dávat pozor při sjednávání brigády nebo zaměstnání.

Semináře se pokoušejí interaktivní skupinovou i individuální formou seznámit žáky s tím, kde mohou hledat práci nebo brigádu, co musí obsahovat pracovní smlouva, dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti. Nedílnou součástí semináře je také diskuse o tom, jak postupovat při potížích se zaměstnavatelem např. když nevyplatí zaměstnanci odměnu za brigádu, doplňuje Kovandová. V průběhu semináře se střídají krátké přednáškové bloky, diskuse ve skupinách i společně s lektory a aktivní práce dětí s pracovními listy.

Kromě seminářů o základech pracovního práva, které jsou určeny spíše pro žáky vyšších ročníků základních škol, probírají lektorky projektu s dětmi také základní typy a pravidla tvorby rozpočtu včetně specifik osobního a rodinného rozpočtu. Pro žáky nižších ročníků je zase určen seminář na téma potřeb, na kterém se žáci dozvědí, jaká jsou rizika neuváženého podpisu, jaký je rozdíl mezi tím, co potřebuji a co chci a kam se obrátit v případě, když mám obtíže se splácením svých závazků. Přínosným pro žáky 8. a 9. tříd jsou také semináře zaměřené na problematiku rizik předlužování, vývojových fází dluhu a způsobů jejich řešení. “Pozitivní reakce ze strany žáků nás utvrzují v tom, že žáci se chtějí bavit o tématech souvisejících jak s pracovním právem, tak s dluhovou problematikou, a proto se budeme i nadále věnovat daným seminářům, které by měly probíhat i v následujícím roce”, dodává Kovandová.

 

Posilování finanční gramotnosti žáků na Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad