ZŠ nám. J. z Poděbrad

Praha 3, ná. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

tel.: 222 725406

IČ: 63831392

Školní vzdělávací program: Duhová škola

Profilace školy:
Škola nabízí výuku od 1. ročníku Aj včetně kombinované výuky v předmětech „člověk a jeho světˮ a „matematikaˮ metodou CLIL, nebo tvořivou dramatiku. Od 4. ročníku mají žáci možnost rozšířené výuky cizích jazyků (2. cizí jazyk již od 6. roč., příp. 3. cizí jazyk od 7. roč.), nebo rozšířené matematiky a informatiky při zachování kmenových tříd. Žáci mimo rozšířenou výuku si vybírají z široké nabídky volitelných předmětů. Jako druhý cizí jazyk škola nabízí Nj, Rj, Šj, Fj. Na 2. stupni a při rozšířené výuce Aj od 4. ročníku chodí do hodin Aj rodilý mluvčí. Ve škole působí speciální pedagog a školní psycholog/terapeut. Škola má propracovaný systém péče nejen o žáky s poruchami učení (v letech 2013 – 2015 byla zapojena do projektu: „Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záležíˮ), ale i pro žáky mimořádně nadané, zároveň se individuálně stará i o žáky/cizince, kterým pomáhá co nejdříve zvládnout český jazyk (v současnosti máme požádáno o grant na tuto oblast). Škola je Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je zapojená do projektů GLOBE a KEEP TREE. V obvodní soutěži „O pohár Hartigaˮ žáci obsazují přední místa. Škola v rámci své autoevaluace nakupuje pro žáky 3. – 9. ročníků testy SCIO.

V rámci minimálního preventivního programu pořádá škola pro všechny žáky ozdravné a vzdělávací kurzy (bývalé školy v přírodě). Na nich probíhá projektové vyučování, každoročně jinak motivované, s důrazem na spolupráci dětí napříč třídami a ročníky, v rámci projektu „poznáváme svou vlastˮ každý rok na jiném místě naší vlasti.

Zároveň škola pořádá lyžařské výcvikové kurzy, pro žáky 1. stupně lyžařské, pro žáky 2. stupně i snowboardové. Žáci 2. + 3. ročníků absolvují i kurz plavání.

Žáci školy rovněž mají možnost se zúčastnit i zájezdů do ciziny, hl. Anglie.

Školní družina je otevřená od 6:30 do 18:00 a má pro svou činnost vlastní prostory. 3 dny v týdnu nabízí zájmovou činnost, ve středu se konají poznávací vycházky a výlety, pátek je spíše relaxační. Ve vybraných dnech nabízí ŠD i přípravu na vyučování (hl. psaní domácích úkolů).

Školní jídelna nabízí každodenně výběr ze 2 jídel, ve dvou dnech nabízí i třetí vegetariánské jídlo.

Zájmová činnost:
škola nabízí kroužky širokého spektra (keramika, míčové hry, taneční, vaření, florbal, judo, karate, šachy, věda nás baví atd.) v rámci školní družiny nebo „Duhového klubíčka, z.s.ˮ, které při škole působí. To pořádá pro zájemce i další akce o vedlejších prázdninách a jednodenní zájezdy na hory.

Motto školy:

“Škola se snaží připravit žáky pro život tak, že se je snaží vést k zodpovědnosti za svou práci, ke svědomitosti, samostatnosti, k překonávání překážek, slušnosti atd. samozřejmě při využívání moderních technologií s důrazem na výuku cizích jazyků.”

http://www.skola-jirak.cz/

ZŠ nám. J. z Poděbrad
Štítky: