Workshop – DIYLab – badatelská výuka – evropské zkušenosti

Název: Do-It-Yourself ve vzdělávací praxi
Autoři: Miroslava ČERNOCHOVÁ, Tomáš JEŘÁBEK, Petra VAŇKOVÁ
Katedra informačních technologií a technické výchovy
PedF UK v Praze
Cílová skupina:
Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ
Termín konání:

26. 10. 2016, ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1/1200, P3
(10:00-14:30, oběd součástí workshopu, certifikát EU projektu)

přihlášení prostřednictvím elektronického formuláře

Workshop se zaměřuje na představení pojetí výuky, které vychází z filozofie DIY (Do It Yourself) a je založeno na 6 hlavních pedagogických principech: badatelsky orientovaná výuka, spolupráce, mezipředmětové vztahy, autonomní učení, respektování kurikula, rozvoj digitální gramotnosti. Součástí workshopu je rovněž představení ukázek takto pojatých výukových aktivit učitelů a žáků základních a středních škol zapojených do projektu DIYLab v ČR, Finsku a Španělsku. Workshop také nabízí možnost vyzkoušet si navrhnout samotné takto pojaté výukové aktivity (DIY aktivity), které by mohli učitelé uskutečnit se svými žáky ve škole.
Zařazení DIY aktivit do školního vzdělávání může být pro učitele výzvou věnovat hlubší pozornost vlastnímu procesu učení žáků, podpořit jejich autonomní učení a využít znalosti, zájem a dovednosti žáků osvojené v průběhu jejich mimoškolních aktivit. DIY aktivita by měla být navržena tak, aby žáky zaujala obdobně jako vše, co žáci s digitálními technologiemi dělají mimo školu ve svém volném čase jako mimoškolní činnost, při níž si osvojují nové znalosti a nové dovednosti. Vzdělávání založené na DIY aktivitách by mělo být zajímavé a přitažlivé jak pro žáky, tak pro jejich učitele. Mezi další vlastnosti DIY aktivit patří i způsob zadávání problémově orientované úlohy, jejíž vypracování by mělo být založeno na týmové spolupráci žáků. Žáci tedy řeší konkrétní problém, který by měl být svou povahou mezipředmětový, ale na druhou stranu tematicky souvisí s učivem vymezeným kurikulárními dokumenty. Aktivní využití digitálních technologií během řešení DIY aktivity hraje odlišnou roli, která přispívá k rozvoji digitální gramotnosti žáků a také rozvíjí jejich schopnost sebereflektovat vlastní proces učení.

Web: http://diylab.eu
DIYLab Hub. http://hub.diylab.eu/

Workshop – DIYLab – badatelská výuka – evropské zkušenosti
Štítky: