Přípravná třída Lvíčata na ZŠ Lobkovicovo

Přípravná třída  Lvíčata působí již několik let na pracovišti v Perunově ulici. Je určena dětem s odkladem školní docházky, vzdělávací program  přípravné třídy je koncipován tak, aby usnadnil   začlenění dětí do vzdělávacího procesu a aby se předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání. V tomto školním roce se v přípravné třídě vzdělává 15 dětí – Lvíčat.

Celý školní rok mají Lvíčata rozdělen do čtyř hlavních tematických okruhů – podzim, zima, jaro a léto s integrovanými bloky jako např. Škola volá, Barvy podzimu, Paní Zima, Svátky jara, Hurá prázdniny. Do těchto bloků jsou zařazovány svátky a významné dny (Svatý Václav, Vánoce, Tři králové, Velikonoce, Měsíc knihy, Den Země, Filipojakubská noc, Den matek a otců, Letnice apod.). Důležitou součástí  výuky je práce s  pracovními sešity, kde se Lvíčata seznamují nejen s čísly a písmeny, ale také rozvíjejí samostatné logické uvažování. Výuka je směřována co nejvíce také k rozvoji řečového projevu. Orientujeme se hodně také na zapojení prožitku do vzdělávacího procesu, proto co nejvíce pracujeme formou projektů, navštěvujeme tvořivé dílny či výstavy, chodíme ale také bruslit. Lvíčata jsou velmi kreativní a ráda pracují ve skupinkách, stejně jako lvíčata v divoké přírodě. Navzájem si pomáhají a vzájemně se respektují. Když někdy řešíme nějaké konflikty, dokážou si navzájem pomoci a poradit a společně vyřešit daný problém. Lvíčata se učí samostatnosti při řešení problému, učitel je často v roli pozorovatele.

Letošní Lvíčata zatím nejvíce zaujal podzim – roční  období plné barev a kouzel přírody. Lvíčata se v rámci tématu Podzim seznámila  se sklizní ovoce v sadech  i plodin na poli. Nechyběly obrázky a pracovní listy plodin, ale i strojů, které usnadňují práci v sadech a polích. Dozvěděla se,  jaká zelenina a ovoce u nás roste,  nechyběla ani pestrobarevná ochutnávka ve třídě. Dále Lvíčata hledala v knížkách a na fotografiích zvířata a ptáky, kteří u nás žijí. Uvědomila si, které barvy jsou typické pro podzim, jak se mění pomalu příroda a počasí po létě. Nakonec se společně pustila do stavby lesa z donesených přírodnin. Poslední úkol, který celé téma podzimu uzavřel, byla koláž z přírodnin a nazdobení deštníku. Jedno Lvíče doneslo starý  deštník s dřevěnou konstrukcí, který už měl své nejlepší roky za sebou. A tento krásný deštník svými barvami přímo vybízel k tomu, abychom ho ještě zužitkovali a využili jako podzimní dekoraci. Lvíčata si po obkreslení šablon několika druhů a velikostí listů tyto listy vystříhala a formou zapouštění vodových barev do mokrého podkladu vyzdobila listy barvami typickými pro podzim. Poté je navlékla na provázek a připevnila na deštník, který jsme zavěsili na chodbě v přízemí hned u třídy. Na závěr si Lvíčata vytvořila podzimní koláž z přírodnin.

Podzimní koláž

V druhém pololetí školního roku nás čekají  ještě další zajímavé projekty a činnosti, poznávání nových věcí a získávání nových zkušeností. Na konci školního roku jistě budou všechna Lvíčata připravena pokračovat v objevování světa v první třídě, ať už na naší škole, nebo na školách jiných.

 

 

 

 

 

Přípravná třída Lvíčata na ZŠ Lobkovicovo