MŠ J.z Lobkovic – Cesta ke kreativitě projekt č. 1

[R-slider id=”11″]DUHOVÁ KULIČKA V KRÁLOVSTVÍ FAUNY A FLÓRY

Doprovodný projekt k ŠVP na školní rok 2015/16

Motto: ,,Země má miliony divů, každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným, stejně jako každé dítě“.

Tento projekt bude součástí ŠVP Duhová kulička a realizován  souběžně s TVP jednotlivých tříd naší MŠ. Projekt je rozdělen do pěti etap podle možností , aktuálnosti a v součinnosti s ostatními aktivitami školy. Na realizaci se budou podílet pedagogové i správní zaměstnanci včetně personálu kuchyně.

Záměrem  projektu  je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění , o vlivu člověka na životní prostředí , vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, vytvářet základy pro práci s informacemi , posilovat přirozené poznávací city ( zvídavost , zájem , radost z objevování apod.).

Motivačním a spojovacím prvkem bude královna  Fauna , královna Flóra  a pět plošných papírových duhových kuliček , které budou znázorňovat rozličná  království . Každá třída pak společnou činností toto království výtvarně zpracuje podle svých představ a možností.

 1. Vodní království Modrá třída
 2. Lesní království Zelená třída
 3. Pravěké království Oranžová třída
 4. Jarní království Žlutá třída
 5. Exotické království Červená třída

 

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

V tomto tematickém bloku bude naším cílem rozšiřování  vědomostí dětí o lesním ekosystému , jeho významných rostlinných i živočišných zástupcích na základě vlastního pozorování a aktivit , vytváření vztahu  k místu a prostředí , kde žijí , osvojování   jednoduchých  poznatků  o rozmanitosti , vývoji a neustálých proměnách přírodního prostředí  , pochopení  , že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí nejen chránit a zlepšovat , ale i poškozovat a ničit.

Očekávané kompetence:

 • umět pojmenovat volně žijící zvířata
 • osvojovat si poznatky o volně žijících zvířatech , o soužití s nimi , jak jim pomáhat před zimou
 • vědět , co do lesa patří a nepatří , co se vyrábí ze dřeva
 • rozvíjet pohybové dovednosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou
 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co je špatně , co se smí a co se nesmí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí – dbát o pořádek , čistotu , starat se o rostliny….
 • orientovat se v prostoru – před,za ,pod , nad, vedle , mezi
 • rozvíjet fantazii a představivost

Navrhované oblasti:

Volně žijící zvířata – ježek , veverka , medvěd , liška , jezevec , jelen , srna …

Ptáci a hmyz – mravenec , sova , datel

Stromy a keře – listnaté i jehličnaté , šišky

Rostliny – mech , houby , borůvky , lesní jahody , kapradí

Navrhované činnosti:

 • prohlížení encyklopedií , knih o přírodě , časopisů
 • hádání hádanek
 • výtvarné činnosti
 • hudební činnosti – nácvik písní , tanečků s lesní tematikou
 • pracovní činnosti – využití přírodnin
 • vycházka do lesa
 • pohybové hry
 • poslech pohádek a příběhů s tematikou lesa
 • cvičení s prvky jógy
 • grafomotorické činnosti

Společná aktivita :

Lesní rej  – lesní víly , hejkalové , skřítci , muchomůrky…..

Sběr papíru – třídění odpadu

Divadelní představení – Plecha a Neplecha jdou do lesa

Společná aktivita pro rodiče s dětmi  – Sovičkování

 

VODNÍ  KRÁLOVSTVÍ

Tento tematický blok  je zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejich podobách , seznámení s koloběhem vody v přírodě , vodními živočichy , rostlinami a významem ochrany životního prostředí.

Očekávané kompetence :

 • znát druhy vodních toků ( potok, rybník , řeka , moře , oceán)
 • uvědomovat si význam vody pro život člověka i v přírodě
 • seznámit se s vlastnostmi vody – skupenství
 • pojmenovat některé vodní živočichy (ryba , žába , rak…)
 • ovládat různé výtvarné techniky
 • rozvíjet pohybové dovednosti , sladit pohyb s hudbou
 • rozvíjet fantazii
 • rozvíjet slovní zásobu

Navrhované oblasti :

 • koloběh vody v přírodě
 • u moře
 • u rybníka
 • od pramínku k řece

Navrhované činnosti :

 • experimenty , pokusy s vodou
 • pozorování
 • výtvarné a pracovní činnosti a aktivity
 • pohybové hry
 • prohlížení knížek , encyklopedií
 • pracovní listy , grafomotorika
 • pěvecké a hudebně pohybové činnosti
 • hry s vodou

Společná aktivita :

Námořnický bál     – den plný námořníků,pirátů , mořských panen a rybiček

 

PRAVĚKÉ KRÁLOVSTVÍ

Tento tematický blok byl vytvořen na základě zájmu dětí o tuto tématiku. Naším záměrem je toto téma dětem více přiblížit. Hlavním cílem je uspokojit touhu dětí po informacích z doby dávné , tajuplné , z doby , která umožňuje snít a fantazírovat.

Očekávané kompetence:

 • vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • vnímat řád , ale i rozmanitost přírody
 • chápat elementární časové pojmy
 • přemýšlet a vést jednoduché úvahy
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Navrhované činnosti :

 • prohlížení encyklopedií , komunikace nad nimi
 • výtvarné činnosti – kreslení , malba , modelování
 • pracovní činnosti , sádrové odlitky zkamenělin
 • pohybová aktivita
 • jazykové hry – tvoření názvů spojením svého jména a přípony saurus
 • skládání puzzle
 • hudební činnosti
 • rébusy , hádanky , labyrinty

JARNÍ KRÁLOVSTVÍ

Tento tematický blok bude zaměřen na období probouzející  se přírody po zimě formou pozorování znaků jara , poznávání jarních kytiček a ptáků ,  kteří se k nám vracejí z teplých krajin. Budeme se snažit vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem .

Očekávané kompetence:

–  chápat změny v přírodě

– mít kladný vztah k přírodě

– zvládat jemnou i hrubou motoriku

– zvládat pohybové dovednosti

– sladit pohyb s rytmem

– porozumět slyšenému

– popsat situaci

– záměrně se soustředit

– spolupracovat , spoluvytvářet

– osvojit si elementární poznatky o zvířatech , rostlinách v jarním období

Navrhované činnosti:

 • povídání o zvířatech, rostlinách , ptácích
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • pohybové hry a aktivity
 • taneční hry
 • grafomotorika
 • sluchové hry a činnosti
 • hudební činnosti , písničky s danou tematikou
 • výlet
 • vycházky zaměřené na pozorování rostlin , zvířat a ptáků
 • práce s pracovními listy

Navrhované oblasti :

  Domácí a hospodářská zvířata – pes ,kočka ,kůň, kráva ,ovce , koza,slepice ..

Ptáci – čáp , vlaštovka

  Květiny a rostliny – tulipán , narcis , sedmikráska , zlatý déšť , jíva

Společná aktivita :

Celodenní výlet na Čapí hnízdo

Tulipánový den

Jarní dílnička – společně  s rodiči si vyrobíme výrobky s jarní tematikou

 

EXOTICKÉ KRÁLOVSTVÍ

Záměrem tohoto tematického bloku bude nenásilnou formou přiblížit dětem život zvířat ze ZOO , rozšířit tak jejich znalosti o nich a získat nové informace. Zároveň se děti seznámí s některými exotickými rostlinami , ovocem.

Očekávané kompetence :

– dokázat poznat a pojmenovat některá exotická zvířata

– rozšíření slovní zásoby

– vnímat všemi smysly

– zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí

– zvládat jemnou i hrubou motoriku

– projevovat zájem o knížky

– odhalovat podstatné znaky , charakteristické rysy

– být citlivý k živým bytostem a rostlinám

Navrhované oblasti:

Zvířata v ZOOvelbloud , žirafa , lední medvěd , opice , papoušek , lev , tygr,slon

Exotické ovoceananas , banán , kiwi , lichi , kokos , datle , fíky , mango..

Exotické rostlinykaktus , palma , orchidej

Navrhované činnosti :

 • Prohlížení encyklopedií , práce s obrazovým materiálem
 • Výtvarné a pracovní činnosti
 • Kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí
 • Hudební a hudebně pohybové činnosti
 • Přímé pozorování
 • Hry zaměřené k cvičení paměti
 • Přednes,recitace
 • Pohybové hry , pohybová aktivita
 • Konstruktivní a grafické činnosti

Společná aktivita :

Karneval – plný zvířátek

Naučný pořad – Zvířátka do škol

Počet dětí zapojených v projektu

 

 všechny děti – 121
Počet učitelů zapojených v projektu:  10 pedagogů + provozní zaměstnanci školy – paní uklízečky i paní kuchařky
Typy výrobků, jejich využití

a fotodokumentace

 

Motivační loutky ve velikosti dětí, které si děti vlastnoručně dozdobily – Královna Fauna a Flóra. Společné práce každé třídy – Duhové kuličky, kterými si děti postupně vyzdobily školu. Společné programy s rodiči během roku – nejhezčí společné práce zdobí naší školku. Většinou jsou to prostorové výrobky z různých materiálů, různých velikostí, nápadů a rozmanitosti.

Královna Fauna a Flóra

DSCN7234

DSCN7230 DSCN7231 DSCN7232 DSCN7233

Sovičkohraní 7DinosauřiSovičkohraní 9Námořnická zahradní slavnost 4Námořnická zahradní slavnost 3Vánoční zpívání 1Vánoční dílničkyVelikonoční dílničky 2Sovičkohraní 5Námořnická zahradní slavnost 7Námořnická zahradní slavnost 8Námořnická zahradní slavnost 2

Způsob zapojení rodičů

 

Společné projekty, programy a soutěže s dětmi a rodiči.

 • Rodinné Sovičkohraní
 • Vánoční zpívání u stromečku a Jarmark výrobků dětí
 • Dinosauří park na Lobkovičáku
 • Velikonoční společné dílničky
 • Závěrečná slavnost v námořnickém na zahradě školy s programem
 • Společná příprava materiálů, výroba kulis, zhotovení, zakoupení odměn pro děti, ochutnávky, příprava občerstvení v průběhu akce, zapojení do denního života školy.

 

 

Počet zapojených rodičů

 

Do rodinného “Sovičkohraní” se zapojilo celkem 77 rodinných týmů. Do výroby “Dinosauřího parku” pak přes 60 týmů, ostatních společných akcí se pak účastní všichni rodiče a děti, které navštěvují v daný okamžik školku a zvou si i své prarodiče a kamarády. Tak se jich třeba při dílničkách i zahradních slavnostech sejde i na 200. Společné akce jsou pak připravovány pro všechny děti a jejich rodiče. Na přípravě společných akcí spolupracujeme i se Spolkem rodičů naší školy.

 

Cíl a jeho naplnění Cílem projektu je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, vytvářet základy pro práci s informacemi, posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování). Dále pak rozvíjet u dětí polytechnické činnosti, dát dětem prostor na samostatný názor i kreativitu, seznamovat je s moderními technikami. Společné akce s rodiči pak pomáhají při bezpečném a klidném začleňování dětí do kolektivu a přinášejí nové poznatky z činnosti mateřské školy všem zúčastněným.

 

 

 

 

Přínosy a negativa

 

 

 • vytvoření silnějších citových vazeb mezi dětmi, rodiči, pedagogy a zaměstnanci školy
 • rozvoj a zlepšení řečových schopností dětí, mluveného slova
 • výrazný přínos i pro pedagogy v kreativní tvorbě
 • rozvoj a zlepšení smyslového vnímání
 • přínos v multikulturní a sociální oblasti

 

 

 

 

 

 

MŠ J.z Lobkovic – Cesta ke kreativitě projekt č. 1