ZŠ Pražačka

Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

tel.: 222 587 690

IČ: 63831376

Školní vzdělávací program: ZŠ Pražačka

Profilace školy

ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II. stupni. Součástí školy je také přípravná třída pro vzdělávání předškolních dětí s odkladem.

Pedagogický sbor se skládá převážně z aprobovaných učitelů, neaprobovaní pedagogové si dokončují potřebné vzdělání.

Od 1. ročníku se na škole vyučují cizí jazyky. S angličtinou začínají žáci v 1. ročníku 1 hod týdně a od 3. ročníku jsou to již 3 hod týdně. V 7. ročníku se jazyková gramotnost rozšiřuje o další cizí jazyk – německý, který se učí 2 hod týdně. Ve vzdělávacím programu naší školy jsou praktické činnosti i na 2. stupni. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy vyučované v ročníkových skupinách – příprava pokrmů, práce s technickými materiály, pěstitelské práce a svět práce. Informační technologie jsou v programu školy zařazeny od 4. ročníku, žáci zde získávají základní znalosti z tohoto oboru. Rozšiřujícím učivem tohoto předmětu je na 2. stupni „ Psaní všemi deseti“, které je pro žáky důležitým aspektem dalšího středoškolského studia. Žáci 9. tříd jsou na zvolené střední školy a odborná učiliště přijati z 90% již v prvním kole.

Talentovaným žákům je věnována také zvýšená pozornost, velmi dobře se někteří z nich umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích.

Součástí školy je Školní poradenské pracoviště, které spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog určený poradnou. Náplní práce tohoto pracoviště je úzká spolupráce pedagogů a rodičů se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení, žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, a na ty, kteří mají problémy se začleněním do školního prostředí a kolektivu, šikanou apod.

Důležitým poradním orgánem školy je Rada rodičů, kterou tvoří zástupci tříd z řad rodičů. S ředitelem školy se setkávají pravidelně a projednávají organizaci a přípravu školních i mimoškolních akcí, řeší problémy a navrhují změny ke zlepšení školního prostředí a dalších aktivit.

Ve škole se dvakrát do roka schází Školská rada složená ze zástupců zřizovatele, rodičů a pracovníků školy. Nejen pracovníci školy, ale i žáci s rodiči jsou součástí jednoho velkého týmu – „ Jsme na jedné lodi “.

Školní družina funguje pro žáky I. stupně před vyučováním od 6,30 hod a po skončení vyučování do 17,30 hod. Odpolední činnost ve školní družině nabízí velmi pestrý program.

Školní jídelna s kuchyní v předcházejících letech prošla rekonstrukcí a strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.

Zájmové kroužky
Program školy doplňují zájmové kroužky – výtvarný, počítačový, keramický, deskové hry, sportovní. V mimoškolní činnosti škola spolupracuje s Ulitou, místním Domem dětí a mládeže. Lektoři Ulity v prostorách školy provozují další zájmové aktivity.

http://www.zsprazacka.cz/

ZŠ Pražačka