Výuka ČJ pro žáky s OMJ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v rámci projektu podpory „Sítě škol“ nabízíme pro učitele ČJ jako cizího jazyka možnost účasti na otevřeném semináři k tomuto tématu. Seminář je financován hl. m. Prahou, účast na něm je pro pedagogy bezplatná. Je realizován ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUCCJ) a s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Téma semináře:

Výuka českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ), její organizace, náplň hodin (výměna zkušeností)

Na základních školách v hl. m. Praze probíhá druhým rokem projekt „Sítě škol“.  V každé MČ nabízí jedna určená základní škola možnost výuky ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Tato výuka je určena i pro žáky ostatních škol MČ.  Jako součást tohoto projektu probíhá supervize a další vzdělávání pedagogů zapojených škol.

Vzhledem k nasbíraným zkušenostem vznikla idea nabídnout možnost vzdělávání a informací vzešlých z projetu též pedagogům ze škol, které nejsou přímo v „Síti škol“.

Lektorkou semináře je supervizorka projektu „Síť škol“: Mgr. Jana Rodrová, metodička Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)

 

Kde:
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, 116 72  Praha 1

Kdy:
3. 10. 2018, 14:30 hod. – 17:30 hod.

Náplň semináře:

  1. Organizace výuky češtiny pro cizince na ZŠ
  2. Učebnice, pomůcky a materiály k výuce
  3. Zpětná vazba ze supervizí v rámci projektu MHMP
  4. Základní jazykové dovednosti a jejich důležitost
  5. Formy práce, předání zkušeností

 

Účastníci si přinesou jednu oblíbenou učebnici, pomůcku, hru nebo aktivitu, kterou používají při práci s žáky s OMJ.

Přihlašování:
e-mailem na adrese  halka.smolova.zavorova@praha.eu

Informace:
Mgr. Halka Smolová Závorová, specialistka školství
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor školství a mládeže
Oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 005 253
www.praha.eu

 

Výuka ČJ pro žáky s OMJ