Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů  (GDPR – Nařízení EU 2016/679 )

 1. Já, jako podpořená osoba v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Městské části Praha 3″,  číslo projektu: CZ 02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794, uděluji nositeli projektu (dále jen správce) MČ Praha 3, IČ 00063517, Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 souhlas, aby shromažďoval, zpracovával, případně předával mé osobní údaje (a to jak v listinné, tak i elektronické formě), v souladu s právy a povinnostmi, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy (zejména zákon č. 110/2019 Sb.)
 2. Já, jako uživatel těchto stránek uděluji Správci (uveden výše) souhlas, aby shromažďoval, zpracovával, případně předával mé osobní údaje (a to jak v listinné, tak i elektronické formě) v souladu s právy a povinnostmi, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. V případech hodných zřetele je správce oprávněn také evidovat citlivé údaje, a to tak, jak je uvedeno v obecně závazných právních předpisech.
 4. Souhlasím s používáním všech forem audiovizuálního záznamu, které jsou vytvořeny a využívány pouze pro potřeby projektu jako takového, případně pro podporu vzdělávání v MČ Praha 3.
 5. Tento souhlas poskytuji na období od 1. listopadu  dále po dobu trvání projektu, a po dobu nezbytně nutnou k archivaci.
 6. Byl jsem poučen o svých právech podle zákonných předpisů a to zejména:
  1. o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.
  2. Svůj souhlas mohu odvolat zasláním tohoto sdělení prostřednictvím listinné i elektronické pošty na kontaktní adresy: https://skolypraha3.cz/kontakty/
 7. Svůj souhlas uděluji buď v listinné formě, podpisem prezenční listiny na semináři, workshopu či konferenci, ale také registrací v elektronickém systému přihlášení do těchto akcí

Oznámení pověřence

 

——————————–

Souhlas se zpracováním osobních údajů