Cesta k dětské kreativitě aneb “S Duhovou kuličkou za každou babičkou” na MŠ Lobkovicova

“S Duhovou kuličkou za každou babičkou”

Projekt pro děti z MŠ Lobkovicova pro budování kladného vztahu dětí a seniorů.

Motto projektu:

V náruči své babičky,  poznat chci svět celičký!

A kdo ví líp než můj děda, jak začíná abeceda!?

Dědové a babičky, naučte nás písničky!

Čtěte s námi staré knížky! Učte nás svět vidět z výšky!

Chceme se mazlit, chceme řádit… Chceme s vámi kamarádit!”

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu:

Společná setkávání dětí se staršími a starými lidmi, rozšíření možností vstupu dětí do reality starých lidí zábavnou a hravou formou. Možnost neformálního setkávání s prarodiči a postupné, nenásilné, zapojení do dění v naší mateřské škole, vzájemně se více poznat, více si důvěřovat. Podněcovat u dětí přirozenou zvídavost, nacházet společná témata a obohacovat dětský svět cennými zkušenostmi prarodičů a naopak zavést prarodiče do světa pohádek, radosti a bezprostřednosti.

Zapojení do projektu: projektu se účastní 181 dětí + 26 zaměstnanců obou škol a na třicet babiček a dva dědečkové našich dětí společně s dalšími rodinnými příslušníky.

Realizace projektu:

Projekt je realizován ve školním roce 2018/2019 v rámci jednotlivých akcí i pravidelných setkání dětí se seniory v prostředí MŠ i mimo ni.

Cíl projektu:

Cílem projektu je hravou formou, propojit svět seniorů se světem dětí a naopak.

Důležité je ukázat dětem přirozený cyklus života i přínos starších generací. Jakkoli v současných rodinách mezigenerační soužití upadá, nabídnout dětem moudrost a klidnou vyrovnanost stáří, jako pevnou oporu jejich mladistvé síly a energie. Děti se naopak rády se seniory podělí o svou vitalitu a radost ze života. Zároveň je prostřednictvím projektu seniorům poskytnuta příležitost najít nové uplatnění jejich celoživotních zkušeností a dovedností, posílit jejich sebevědomí a vrátit jim status plnohodnotných členů naší společnosti. Portfolio akcí jim také nabídne preventivní cvičení proti rozšiřujícím se civilizačním chorobám jako Alzheimerova nemoc apod.

Při každém setkání se přivítáme a rozloučíme společným úsměvem.

Pestrá škála činností posílí u obou skupin nejen dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky, ale zapojí i příslušníky dalších věkových kategorií, rodiče, sourozence a další příbuzné, paní učitelky i odborníky z různých oborů atd. V neposlední řadě si děti a senioři vzájemně představí svůj svět, své radosti i starosti, svá očekávání i přání, své dovednosti i pomůcky, naučí se vzájemně nové činnosti, ale i toleranci a ohleduplnosti. Na konci školního roku by vztahy obou věkových kategorií měly být výrazně přátelštější. Vzájemná důvěra by však samotný konec školního roku měla překonat a v některých případech i přetrvat formou doživotního přátelství.

Formy a metody práce s dětmi a seniory:

 • Činnostní a prožitkové učení – aktivní účast na setkáních a jejich přípravě.
 • Naslouchání instrukcím předem i v průběhu jednotlivých setkání.
 • Učení nápodobou – vzájemná inspirace při konkrétních aktivitách s případným citlivým moderováním paní učitelky.
 • Sociální učení – spolupráce, při níž se obě, původně sociálně velmi bezbranné věkové kategorie, stanou jednou, sebevědomější, poměrně silnou skupinou.
 • Senzomotorické učení – smyslově pohybové dovednosti při realizaci činností.
 • Učení intelektových činností – rozvíjí se myšlenkové procesy, intelektové dovednosti a schopnosti k řešení složitých problémů, je podporována paměť.
 • Práce s obrazovým materiálem, didaktickým vybavením a technikou MŠ, výtvarnými pomůckami, literaturou i internetovými zdroji (videa, animace …).
 • Využití veškerého vybavení MŠ (Keramická dílna, Solná jeskyně, Tělocvična …).
 • Zapojení všech smyslů i rozumového úsudku.

Realizace projektu:

Paní učitelky se postarají o organizaci i praktické podmínky jednotlivých setkání. Přiměřeně věku a úrovni znalostí dětí své třídy (některé, zejména výtvarné, akce budou již z podstaty činnosti určeny pouze konkrétním věkovým kategoriím), připraví jednotlivé akce dle vlastního uvážení tak, aby byly pro děti dostatečně zajímavé, srozumitelné a vydržely po celou dobu udržet pozornost. Zajistí také funkční, příjemné a pohodlné prostředí pro seniory. Prioritou je zážitek pro obě strany a realizace v přátelském ovzduší. Nejde o délku setkání ani o množství (materiálu, výrobků, osob …), ale jde o kvalitu. Většina setkání není náročná na přípravu ani na pomůcky. Z nabízené škály je možné vybrat aktivity pro všechny třídy MŠ i odpovídající doprovodnému projektu školního roku (Letem, světem s Duhovou kuličkou) či TVP.

Realizovaná setkání:

 • „Jak žily naše babičky“ – společná výstava a soutěž ke 100 mu výročí vzniku  České republiky – zapojení babiček při vyhodnocení o nejkrásnější a nejtypičtější  exponát.
 • „Babičko, pojď si se mnou zacvičit“ – společné cvičení s babičkou.
 • „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát“ – hravé odpoledne v MŠ.
 • „Tvořivé dílničky pro šikovné babičky“ – setkání v adventním čase.
 • „Vánoční pečení s babičkou“ – společné pečení a zdobení vánočního cukroví.
 • „Zpívání v předvánočním čase“ – společné zpívání u stromečku.
 • „Teď Ti babi ukáži, jak jsem dobrý v masáži“ – společné odpoledne v rámci projektu „Má šikovná ručička, masíruje zádíčka“.
 • “Babičko, prosím, čti a vyprávěj” – čtení a vyprávění pohádek v různých koutech školy a ročním období.
 • „Babičko, podívej, už umím hrát divadlo“ – děti zahrály seniorům pohádku. „O Koblížkovi“ a „O veliké řepě“.
 • „Babičko, nauč mne prosím zdobit vajíčko“ – společné zdobení velikonočních vajíček.
 • „Babiččina voňavá zahrádka“ – společné setí, sázení a povídání o bylinkách a kytičkách.

Ještě nás čeká:

 • „Na návštěvě u babičky a dědečka“ – návštěva seniorského domu na Třebešíně v květnu.
 • “Babičko, podívej, už jdu do školy” – poslední setkání před vstupem do školy na společném rozloučení při zahradní slavnosti v červnu.