PROJEKT : MOSTY MEZI KONTINENTY – ZŠ a MŠ J. Seiferta

PROJEKT : MOSTY MEZI KONTINENTY

Škola : ZŠ a MŠ J. Seiferta, Vlkova 31/800, Praha 3

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu

Letošní projekt žáků 2. stupně Mosty mezi kontinenty navázal na společenskovědní problematiku uplynulého školního roku, kdy jsme začali ve spolupráci s organizací Metaculture zpracovávat z různých úhlů tematiku Předsudky a stereotypy a v tomto školním roce jsme toto téma dále rozvíjeli. Myšlenka zaměřit se dlouhodobě na společenskou a multikulturní výchovu vyplynula z pestrého sociokulturního prostředí žáků naší školy a aktuální situace ve škole i ve společnosti v duchu výzvy: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Přínosem projektu je zejména podpora tvůrčího rozvoje sociálních kompetencí žáků, respektování kulturní rozmanitosti a osvojování si morálních postojů a hodnot. Do realizace a přípravy všech částí projektu byli zapojeni všichni učitelé 2. stupně, vedení školy, žáci 2. stupně, rodiče a organizace Metaculture. Tento projekt může být vhodnou inspirací a návodem pro další školy. Byl poučný, zábavný, inspirativní ve všech směrech.

Počet zapojených žáků: 88

Počet zapojených třetích osob: rodiče a lektoři organizace Metaculture

Doba realizace projektu: 1. 12. 2017 – 21. 3. 2018

Popis cíle projektu:

 • Seznamování se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami
 • Uvědomování si jedinečnosti každého člověka a jeho individuálních zvláštností
 • Respektování zvláštností různých etnik v rámci školy a poznávání vlastního kulturního zakotvení
 • Vzájemná spolupráce a tolerance mezi všemi žáky bez ohledu na jejich kulturní, sociální a náboženskou příslušnost
 • Zkvalitňování mezilidských vztahů a vztahů mezi kulturami se zdůrazněním principu slušného chování, tolerance a empatie

Popis průběhu projektu:

Projekt byl rozdělen na 5 samostatných částí a jeho vyvrcholením se stal projektový den Mosty mezi kontinenty 21. 3. 2018

 1. 1. 12. 2017 Já a můj předsudek – beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 6. A (2 VH)
 2. 7. 12. 2017 Migrace -beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 6. A (2 VH)
 3. 9. 12. a 10. 12.2017 – Filmový víkendový kurz pro žáky 6. A s Metaculture, který byl vyvrcholením a shrnutím předcházejících besed a měl tvůrčí přesah (žáci v podobě krátkých animovaných filmů ztvárňovali své postoje k dané problematice, v  minulém školním roce se těchto besed účastnili žáci současného 7., 8. a 9. ročníku a filmových víkendů žáci 7. a 9. třídy)
 4. 22. 2.2018 a 1. 3. 2018 Bezdomovectví – beseda s lektorkami Metaculture pro žáky 8. A, 9. A (vždy 2 VH)
 5. 21. 3 2018 Mosty mezi kontinenty – projektový den pro žáky 6. – 9. ročníku

Průběh projektového dne:

1.VH Slavnostní zahájení projektového dne v aule školy (paní ředitelka Suchá), následné promítnutí krátkých filmů žáků 6. ročníku na téma Předsudky a stereotypy

2.VH – 4.VH práce v jednotlivých třídách 2. stupně s třídními učiteli na předem zvolené téma-informace o vybraných zemích, ze kterých pocházejí někteří žáci z těchto tříd, příprava činností a stánků jednotlivých tříd

5.VH Global village -vzájemná výměna zkušeností, informací a nápadů na stáncích jednotlivých tříd ve 3. patře

 1. VH Závěrečná prezentace jednotlivých tříd o vybraných zemích v aule školy a zakončení projektového dne

Dokumentace projektu : fotodokumentace, prezentace, video, filmy žáků, plakáty, pozvánka pro rodiče…

Zpracovala a zapsala : Mgr. Z. Pfauserová – zástupce ředitele

Pozvánka pro rodiče na projektový den ke stažení zde.

Prezentace o projektu na webových stránkách školy k nahlédnutí zde. 

Prezentace připravované žáky jednotlivých tříd:

Prezentace 6.A

Prezentace 7.A

Prezentace 8.A

Prezentace 9.A

Fotodokumentace – Projektový den 21. 3. 2018

[R-slider id=”20″]

Fotodokumentace – Beseda o bezdomovectví 1. 12. a 7. 12. 2017

[R-slider id=”21″]

Videa žáků 6.A – Filmový víkendový kurz s Metaculture, 9. 12. – 10. 12. 2017 

PROJEKT : MOSTY MEZI KONTINENTY – ZŠ a MŠ J. Seiferta