PROJEKT ERASMUS+ STEM BY ART

Projekt STEM by ART

Základní škola, Lupáčova 1, 130 00 Praha 3

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu

Projekt s názvem STEM by ART je dvouletý projekt zaštítěný evropským vzdělávacím programem Erasmus+. Hlavním smyslem projektu je podpora předmětů přírodních věd (matematika, fyzika, chemie, biologie), předmětů informačních
a komunikačních technologií a technické výchovy, rozvoj kreativity, a v neposlední řadě týmová spolupráce na školní i mezinárodní úrovni. Základním kamenem projektu se stal koncept STEM, tedy polytechnické vzdělávání. Nicméně, nezapomínáme ani na rozvoj dalších priorit, jako je kreativita (ART). Důležitým prvkem projektu je propojení vzdělávání s reálným prostředím. Projekt se zaměřuje nejen na kognitivní vzdělávací cíle, ale také na ty afektivní a sociální. Žáci se učí využívat svých schopností, dovedností a znalostí k hledání kreativních řešení, aby si vytvářeli kladný vztah a pozitivní motivaci ke studiu přírodních věd a technických předmětů. Žáci se také učí prezentovat výsledky své práce jak ve školním prostředí, tak na mezinárodních akcích. Díky projektu žáci naší školy rozvíjí své kooperační a komunikační dovednosti a setkávají se s žáky z dalších evropských zemí a učí se vzájemnému respektu.

Počet zapojených žáků

Rozšířený koncept STEAM nám umožňuje oslovit a do projektu zapojit větší množství žáků, než kdybychom se omezili pouze na čistou vědu. Naprostá většina aktivit je zaměřena na skupinové a kolektivní učení v různých prostředích, proto je počet zapojených žáků vysoký. Přesný počet zapojených žáků je těžké vyčíslit. Do dílčích částí projektu jsou střídavě zapojovány téměř všechny třídy naší školy, z prvního i druhého stupně. Celá škola se například zapojila do vytváření 3D modelů, kterých nakonec vzniklo čtyřicet. Šestnáct tříd prezentovalo 16 významných českých vynálezců, vynálezů a objevů. Dvou online konferencí se již účastnilo dvacet vybraných žáků, na realizaci pražské konference se podílelo až 50 žáků a 15 jich vycestovalo na zahraniční konference.

Počet zapojených třetích osob (rodiče, hosté, zástupci zřizovatele a dalších organizací)

Druhou nejvýznamnější cílovou skupinou projektu jsou samotní pedagogové. Na základě různorodých aktivit v projektu by si učitelé měli vyzkoušet učit jinak a zkoušet realizovat ve výuce inovativní aktivizující metody vyučování. Konference v Praze se účastnilo hned několik významných hostů: profesor Josef Michl, generální ředitel Merkurtoys Jaromír Kříž, zástupci městské části Prahy 3 i Unie rodičů.

Doba realizace projektu

Školní roky 2016/2017 a 2017/2018. Projekt byl zahájen v září 2016 a potrvá do srpna 2018.

Popis cíle projektu

Hlavní cíle projektu jsou:

· vytvořit aktivní role a příležitosti pro žáky zajímající se o studium přírodních věd a technických předmětů

·podporovat jejich vlastní motivace, výzvy a zapojení

·posílení spolupráce a týmové práce na školní i mezinárodní úrovni

·podporovat kreativní a inovativní řešení v procesu vzdělávání

·do výuky zavést různorodé výukové metody a způsoby

·seznámit žáky s národní historií i současností v oblasti vědy

Popis průběhu projektu

Do projektu STEM je celkem zapojeno sedm evropských zemí (ČR, Španělsko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Turecko). Projekt probíhá na dvou úrovních, školní a mezinárodní.  Školní část projektu je založená na pravidelnosti, každodenních aktivitách, vlastní motivaci žáků a na výzvách k účasti. Projekt právě proto pokrývá široké spektrum STEM témat, tak aby oslovil většinu žáků. Projekt je tvořen množstvím dílčích aktivit, které probíhají průběžně po celý školní rok a které jsou prezentovány na projektovém webu.Na projektovém webu jsou pravidelně zveřejňovány STEM aktivity, jež se na naší škole uskutečňují. Součástí těchto aktivit jsou třídní projekty se zaměřením na předměty přírodních věd a ICT, přednášky, besedy, ale i výlety, výstavy a exkurze do muzeí a vědeckých center. Základem té vyšší, mezinárodní, úrovně projektu jsou žákovské konference. Každá partnerská škola vybrala ze STEM jedno téma, ke kterému má škola, region či země blízko. Škola spolu s místní komunitou pak připravuje pětidenní program konference na dané téma. Součástí programu jsou semináře, diskuze, soutěže, výstavy, kulturní akce, návštěvy muzeí, setkání s odborníky, ad. Konference zahrnují žáky, učitele, ale i širší místní komunitu v podobě rodičů, regionálního zastupitelstva a vědeckých institucí působících v oblasti. Projektu bylo skrze program Erasmus+ přiděleno celkem 100 mobilit, které jsou rozděleny rovným dílem mezi všechny partnery. Vrcholem každého výjezdu je konference, kde žáci prezentují nejen výsledky své práce, ale také svou školu, město, zemi. Konference jsou koncipovány tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě, a koordinátoři se vždy snaží zajistit účast význačných osob ať už odborníků či zástupců regionální správy. Žáci jsou tak motivováni k zodpovědnosti a lepším výkonům. Daný úkol berou vážně a efektivně, tím rozvíjí své komunikativní dovednosti a obecně schopnost prezentovat se, jenž bude jednou klíčová v jejich kariérním životě. Dále je program zahraničních pobytů vždy kombinací STEM a kultury, chceme tak podpořit vzájemné evropské multikulturní chápání. Žáci mají možnost se formou zážitku seznámit s dalšími evropskými kulturami metodou vrstevnického peer-to-peer učení.

Dokumentace projektu:  fotogalerie, video, klipy, plakáty, novinové články apod.

Veškerá dokumentace projektu je k nahlédnutí na projektových webových stránkách stem.lupacovka.cz pod označením CZ.

Fotogalerie z posledního projektového setkání – v řecké Soluni:

[R-slider id=”22″]

 

PROJEKT ERASMUS+ STEM BY ART