Představení nového ředitele Základní školy Pražačka

„Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.“

– Archimédes

Jmenuji se Michal Marád a udělám vše pro to, aby Základní škola Pražačka byla pevným bodem v životě žáků, rodičů i zaměstnanců školy. Místem, kde žáci zažívají radost z poznání, místem, kde vládne přátelské, pomáhající a respektující klima.

Můj profesní život byl vždy neodmyslitelně spjat se školstvím a vzděláváním. Po úspěšném zakončení magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem svou alma mater neopustil a následující čtyři roky působil na akademické půdě v roli vyučujícího a zároveň vědeckého asistenta. Měl jsem zde možnost se setkávat s vědeckými kapacitami pedagogické obce a podílet se na koncepci nových přístupů ve vzdělávání.

Od podzimu roku 2014 jsem nastoupil na střední školu, kde jsem vyučoval, v rámci třídnictví systematicky pracoval se svěřeným třídním kolektivem a zároveň měl i možnost v roli metodika prevence se hlouběji seznámit s činností školního poradenského pracoviště. Tato pracovní zkušenost pro mě byla velmi cennou a významně napomohla nejen k utváření a formování mé osobnosti jako pedagoga, ale i k rozvoji mých organizačních a komunikačních dovedností. 

V roce 2018 jsem využil nabídku působit na pozici zástupce ředitele na základní škole. Jako člen vedení školy jsem se každodenně zapojoval do všech oblastí řízení a učil se plánovat, organizovat, rozhodovat a vést své kolegy k naplnění stanovených cílů.

Do konkurzního řízení jsem se přihlásil na základě vnitřního přesvědčení, že nadešel vhodný čas udělat ve svém profesním životě další významný krok a zúročit své nabyté zkušenosti na pozici ředitele školy.

Uvědomuji si, že funkce ředitele školy sebou přináší obrovskou zodpovědnost. Otvírá však příležitost podílet se na utváření jedinečné osobnosti každého žáka, přispívat k úspěšnosti v jeho studijním, profesním i osobním životě, a tím vytvářet něco, co má skutečnou a přetrvávající hodnotu. Proto tuto novou výzvu přijímám s velkou pokorou, respektem, ale i nadšením.

Jsem přesvědčen, že ředitel školy by neměl být jen garantem dodržování veškerých platných právních norem souvisejících s provozem školy, ale především vizionářem, nositelem kultury školy, pedagogickým leaderem a samozřejmě i správcem zdrojů.  Proto do ředitelského křesla usedám s posláním vytvářet vhodné podmínky pro maximální naplňování potenciálu všech zúčastněných, zejména pak žáků a zaměstnanců školy, tj. svým úsilím naplňovat status školy tzv. učící se organizace.

K dosažení tohoto záměru budu využívat tři vzájemně propojené nosné nástroje: motivaci, bezpečí a příležitosti.

Motivace je hlavním motorem všech procesů, které ve škole probíhají. Vnitřní motivace k plánování, organizování a řízení vlastního učení je předpokladem pro celostní seberozvoj všech zúčastněných (žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy) a vede k vzájemnému obohacování.  Škola musí být bezpečným, příjemným a vstřícným místem pro vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků i všech ostatních, kteří ve škole pobývají, tj. pedagogických a nepedagogických pracovníků i rodičů.

Bezpečné, respektující prostředí (wellbeing jako nedílná součást kultury školy) umožňuje, že se všichni ve škole cítí dobře a mohou efektivně rozvíjet své kompetence. K maximálnímu naplňování potenciálu žáků i zaměstnanců školy je nezbytné vytvářet dostatek příležitostí a podnětů. Škola musí otvírat žákům možnosti studijního a profesního uplatnění, dávat příležitosti rozvíjet se v oblastech jejich zájmů. Zaměstnancům školy nabízet perspektivu provázanou s jejich dalším profesním růstem a prostor k seberealizaci.

Mým záměrem je dosáhnout toho, aby se Základní škola Pražačka stala ŠKOLOU OTEVŘENÝCH MOŽNOSTÍ, tj. školou, která v maximální míře naplňuje potenciál žáků tím, že otvírá možnosti pro jejich studijní i profesní uplatnění, vytváří a nabízí žákům dostatek příležitostí rozvíjet se v oblastech jejich zájmů.

Vytvořením nabídky volitelných předmětů v každém ročníku 2. stupně umožním žákům volit svou vlastní cestu základním vzděláváním, a tím podpořím jejich individuální rozvoj a nadání. 

Samozřejmostí je implementace formativních způsobů hodnocení do výuky, systematické vedení žáků k sebereflexi, k plánování, organizování a řízení vlastního učení. Příležitostí k aktivizaci učení žáků je širší využívání pestrých a rozmanitých forem a metod výuky i cílená podpora proaktivity žáků ve smyslu spoluúčasti na plánování činnosti školy a společného budování demokratické kultury ve škole.  

Jedním z mých dílčích cílů je vytvořit stabilní tým z pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, kteří jsou tvořiví, proaktivní, vzájemně kooperují a neustále pracují na svém osobním rozvoji.

Rodiče, zákonné zástupce žáků vnímám jako klíčové partnery školy. Jsem otevřen jejich názorům, podnětům a vzájemnému dialogu.  Jsem připraven spolupracovat se zřizovatelem a všemi dalšími partnery školy při zapojování školy do veřejného života.

Hluboce si vážím důvěry, které se mi dostalo, a jsem si vědom, že mě i celý tým zaměstnanců školy čeká velmi dlouhá a trnitá cesta. Pevně však věřím, že nezabloudíme a že se Základní škola Pražačka stane pevným bodem v životě celé komunity naší městské části.

Mgr. Michal Marád

ředitel Základní školy Pražačka

Představení nového ředitele Základní školy Pražačka