Osvojení a rozvoj preventivních ochranných kompetencí na ZŠ Jeseniova
Naše základní škola Jeseniova Praha 3 vychází ze školního preventivního programu vydaném MŠMT, který obsahuje  metodickou pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí  a mládeže v resortu školství, mládeže  tělovýchovy na úrovni základních škol. Jsme si vědomi toho, že mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého životního stylu a metodiky prevence, nelze pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček. Je třeba se odborně vzdělat a získat i praktické dovednosti. To platí nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.
Každým rokem pořádá ve spolupráci s Policií ČR a dalšími organizacemi pro své žáky preventivní programy zaměřené na ochranu a bezpečnost jejich zdraví. V průběhu října se žáci 8.C zúčastnili programu: Klima ve třídě.  Pro děti ze školní družiny se uskutečnila 2 setkání s policisty z Prahy 4.  Hlavním smyslem těchto setkání bylo:
– seznámit děti s profesí policisty,
– předvést ukázku policejních pomůcek a vybavení,
– vysvětlit dětem rizika, která je mohou ohrozit a poučili je,
– naučit děti, jak se zachovat v různých situacích s ohledem na jejich věk,
– ověřit formou testu (ne) znalost bezpečnosti, tel. linek tísňového volání, způsobů, jak řešit rizikové situace,
– naučit se podle obrázků společně řešit různé dopravní situace,
– procvičit pravidla a bezpečnost v silničním provozu,
– umožnit diskusi a dát prostor pro zodpovězení dětských dotazů v oblasti bezpečného chování.
zsjes01
zsjes02
zsjes03

Do budoucna jsou připraveny pro žáky 1. stupně programy s názvy: Bezpečně v každé ročním období, Bezpečně v dětském kolektivu a Jak si nenechat ublížit I.
Žáci 2. stupně se mohou těšit na programy: Řekni drogám ne! Jak si nenechat ublížit II., Projekt selektivní prevence.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a všichni se tak spolupodílíme na rozvoji našeho zdravého životního stylu. Prevence se tak stává přirozenou součástí nejen edukačního procesu, ale především součástí našeho života.

PhDr. G.Babušová,  Ph.D. zást. ředitele

Osvojení a rozvoj preventivních ochranných kompetencí na ZŠ Jeseniova