Podzim na ZŠ Jeseniova proběhl v barvách testování žáků

Na základě letošního březnového doporučení České školní inspekce jsme navázali spolupráci s PedF UK v Praze a zapojili jsme se do výzkumného projektu Grantové agentury České republiky č. 16-06134S s názvem: Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům. Snahou projektu je zjistit příčiny přetrvávajících problémů (nejen) českých žáků s řešením slovních úloh v matematice a propracovat strategie, které žákům pomohou tyto problémy překonávat. Hlavním cílem projektu je identifikovat lingvistické, psychologické a matematické parametry slovních úloh, které ovlivňují jejich obtížnost, popsat vliv těchto parametrů na úspěšnost žáka v průběhu ZŠ. Doba řešení projektu je stanovena na rok 2016-2018. Zpracované výsledky z oblasti matematiky a českého jazyka budou průběžně srovnávány s výsledky dalších zapojených škol. Zahájení 1. testování proběhlo dne  7.10., kdy testy z Čj  psali žáci 4.-7. ročníku, 10.10. psali testy z matematiky žáci 3.- 9. ročníku  a 14.10. psali testy z českého jazyka žáci 8.- 9.ročníku. Vzhledem k tomu, že žáci 3. ročníku ještě neprobírali tolik pravopisných jevů, testy z Čj psát nebudou. Každému žákovi byl přidělen kód a zpracování bude probíhat anonymně. Výsledky testů budou po opravení žákům oznámeny. Na 3 nejlepší řešitele v ročníku a v daném předmětu čeká odměna.
Na počátku 2. pololetí tohoto školního roku bude provedeno testování týkající se řešení slovních úloh určených pro danou věkovou skupinu, které se bude opakovat koncem školního roku. Některé třídy se testování zúčastní ještě v příštím školním roce. Součástí šetření jsou i žákovské dotazníky, které se dotazují na rozmanité aspekty školní výuky a na rodinné zázemí žáků. Informace o rodinném zázemí je potřebná pro zohlednění podmínek, ve kterých škola pracuje.
Výsledky jednotlivých škol a tříd nebudou poskytnuty žádnému jinému subjektu (např. zřizovateli) a budou zpracovávány anonymně. Údaje o jednotlivých žácích budou archivovány pouze pro účely propojení dat v jednotlivých letech a budou uchovávány odděleně od výzkumných datových souborů. Tyto údaje nebudou poskytovány jiným subjektům a nebudou nikde zveřejňovány. Účast ve výzkumu je tedy pro žáky zcela anonymní.  Držme si palce, ať jsou naše výsledky co nejlepší.

PhDr. G.Babušová,  Ph.D. zást. ředitele

Podzim na ZŠ Jeseniova proběhl v barvách testování žáků