Desatero pro ředitele školy s dětmi s odlišným mateřským jazykem – příklad dobré praxe

1) Neznalost češtiny nemůže být důvodem k odmítnutí přijetí žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k poskytování vzdělávání a školských služeb. Jediný důvod pro nepřijetí žáka s OMJ je plná kapacita školy nebo školského zařízení, v tomto případě je třeba rodičům předat informace a kontakty na příslušný odbor školství městské části, který pro dítě zajistí místo v jiné škole.
2) Komunikaci s rodiči cizinci (i jejich dětmi) komplikuje často jazyková a kulturní bariéra. Je třeba, aby rodiče, kteří neumí česky, dostali základní informace o chodu školy, jejich právech a povinnostech v jim srozumitelném jazyce. Je možné používat přeložené materiály.
http://cizinci.nidv.cz/metodiky/
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze
K řešení zásadních záležitostí, můžete přizvat profesionální tlumočníky či interkulturní pracovníky. Nedoporučuje se, aby roli tlumočníku plnili žáci školy. Nejsou na to odborně připraveni.
http://www.icpraha.com/interkulturni-pracovnici/
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/komunitni-tlumocnici
http://www.meta-ops.cz/kontakty-na-komunitni-tlumocniky
http://www.migrace.com/cs/clanky/979_nabidka-sluzeb-interkulturnich-pracovniku-na-skolach
3) Jazyková příprava dle § 20 školského zákona: Je-li žák cizí státní příslušník, má ze školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu (§20, odst. 5 a 6). Pro tyto žáky by škola ( nejlépe hned po příchodu) měla zajistit výuku češtiny jako druhého jazyka (dále jen ČDJ), tak aby odpovídala jejich dosavadním znalostem ČJ. MŠMT vyhlašuje každý rok rozvojový program, ze kterého je možno náklady na výuku pokrýt.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve
Pilotní fáze výuky čeština v městských částech Prahy, odkaz na seznam: http://www.praha.eu/public/8a/f7/a7/2400064_750830_Priloha_TZ_Vyuka_cestiny.pdf
Pokud si nejste jistí organizací výuky ČDJ, inspiraci najdete v odkazu níže, je také možné se obrátit na úředníka na odboru školství Vaší městské části, který má na starosti integraci žáků s OMJ, ten může dále vypomoci s hledáním nejlepšího řešení. Vhodnou inspirací je též praxe škol, které již podobné situace řešily před Vámi.
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/kurzy-cestiny-pro-cizince
MSMT:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3
4) Jazyková podpora dle §16 školského zákona: Specifickou skupinu tvoří žáci s OMJ – občané ČR, kteří nemluví česky a žáci cizinci, kteří z oprávněných důvodů potřebují podporu dle ustanovení § 16 školského zákona z důvodu nedostatečné znalosti ČJ. Tito žáci mají nárok až na 3 hodiny jazykové podpory týdně (v rámci 2. stupně podpůrných opatření a výše na základě doporučení ŠPZ). Tato podpora je poskytována pouze na základě doporučení ŠPZ
http://www.inkluzivniskola.cz/novela-ŠZ-2016
5) Další podpora dle § 16: Kromě zajištění jazykové podpory je vhodné žáka podpořit v běžné výuce. Doporučujeme vytvořit plán pedagogické podpory (PLPP) v 1. stupni podpůrných opatření (nastavuje škola bez doporučení ŠPZ). V případě žáků, kteří mají doporučení ŠPZ od 2. stupně podpůrných opatření a výš, nastavuje škola individuální vzdělávací plán (IVP). Škola PLPP a IVP pravidelně vyhodnocuje.
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/plány-podpory
http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-ve-tride
Na jaká další podpůrná opatření mají nárok žáci s OMJ:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
6) Jedním z možných podpůrných opatření ve 3. Stupni podporu podle §16 školského zákona je asistent pedagoga, který může být účinným nástrojem pro zvládnutí začleňování žáka s OMJ do výuky a školního prostředí.
http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/asistent-pedagoga
7) V případě, že potřebujete konzultovat nově nastalou situaci, tvorbu PLPP, IVP, vhodné materiály do výuky, aj., neváhejte se obrátit na odborné pracovníky pedagogicko – psychologické poradny, která má Vaši školu na starosti nebo na další organizace (např. META o.p.s.), kteří Vám poskytnou poradenství a metodickou podporu.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_zrizovana_hmp/pedagogicko_psychologicke_poradny/index.html
http://www.meta-ops.cz/poradenstvi-metodicka-podpora-vyukove-materialy
8) Praktické návody na vzdělávání a začleňování žáků s OMJ získáte na webových informačních portálech:
www.inkluzivniskola.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu
http://cizinci.nidv.cz/
9) Podpořte další vzdělávání svých učitelů v oblasti práce s žáky s OMJ. Využijte nabídku existujících akreditovaných kurzů a seminářů v rámci DVPP.
http://www.meta-ops.cz/dalsi-seminare
http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/?action=search&dalsi_cleneni=DC
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/integrace_cizincu/index.html
http://www.inbaze.cz/nabidka-sluzeb-pro-skoly-a-skolky/
10) Na vzdělávání a začleňování žáků s OMJ nemusíte být sami. Vstupte do partnerství s jinými subjekty, které pomohou při poskytnutí návazných služeb na vzdělávání rodinám dětí a žáků s OMJ.
Sociální poradenství ve vzdělávání:
http://www.meta-ops.cz/poradenstvi-ve-vzdelavani
http://www.cicpraha.org/
http://www.migrace.com/
Doučování:
http://www.meta-ops.cz/doucovani
Kurzy češtiny:
 META, o.p.s.; předpokládaný začátek od ledna 2018, sledujte zde:: http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-deti
 Poradna pro integraci: www.czechinskola.cz, (http://p-p-i.cz/)
 Pilotní fáze výuky čeština v městských částech Prahy, odkaz na seznam: http://www.praha.eu/public/8a/f7/a7/2400064_750830_Priloha_TZ_Vyuka_cestiny.pdf
Jiné:
 Integrační centrum Praha: www.icpraha.com
 Centrum pro integraci cizinců (CIC): http://www.cicpraha.org/cs/cestina-pro-cizince/praha.html (rodinné kurzy čj, doučování a dětský klub)

Desatero pro ředitele školy s dětmi s odlišným mateřským jazykem – příklad dobré praxe