Pohár starosty Hartiga pro rok 2017 – 2018

Vyhlášení soutěže O Pohár starosty Hartiga pro školní rok 2017 – 2018

Vyhlašovatel:  Městská část Praha 3

Organizátor: odbor školství městské části Praha 3

Cílová skupina:  základní školy zřízené MČ Praha 3

O pohár starosty Hartiga

Kritéria projektu

 Témata projektů pro školní rok 2017 – 2018:

Polytechnická výchova – inovativní, moderní přístupy rozvoje této oblasti vzdělávání

nebo

Projekty zaměřené na společenskou výchovu a její přesah do občanské společnosti

 • Každá základní škola může přihlásit nejvýše jeden projekt.
 • Do realizace projektu musí být zapojení učitelé, žáci, rodiče, případně další osoby.
 • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu polytechnických dovedností či rozvoji společenskovědní problematiky.
 • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro ostatní školy přinejmenším v našem regionu.
 • Projekt nesmí být jednorázový, ale musí zasahovat větší část školního roku (nejméně tři měsíce).
 • Projekt musí obsahovat jednoznačné prvky zlepšení kvality výuky, ať již ve formálním či neformálním vzdělání.
 • Forma, způsob prezentace nejsou určeny.
 • Přednost je jednoznačně dávána projektům zaměřeným na kvalitu při dodržení základních hodnotících parametrů, které jsou:
přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu
počet zapojených žáků
počet zapojených třetích osob (rodiče, hosté, zástupci zřizovatele a dalších organizací)
doba realizace projektu
popis cíle projektu
popis průběhu projektu
dokumentace projektu:  fotogalerie, video, klipy, plakáty, novinové články apod.

 

Postup  přihlášení projektu a jeho obhajoba:

Způsob přihlášení projektu:

Přihláškou do projektu se rozumí vložení příspěvku do určených webových stránek. Příspěvek musí splňovat veškeré náležitosti dané publikačními pravidly včetně ochrany duševního vlastnictví autorů i třetích stran.

Odborná komise MČ Praha 3 posoudí přihlášené projekty.  

Ceny:
1. Místo 50 000 Kč
2. Místo 40 000 Kč
3. Místo 30 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ocenit více předložených projektů.

 

Termíny:

 • Vyhlášení soutěže: 1. 9 2017
 • Přijímání přihlášek: od 1. 9 2017 do 20. dubna 2018
 • Veřejná přehlídka 5 nejlepších projektů bude dne 10.5.2018 na Radnici MČ Praha 3.
 • Způsob přihlášení projektu: Přihláškou do projektu se rozumí vložení příspěvku do určených webových stránek. Příspěvek musí splňovat veškeré náležitosti dané publikačními pravidly.

Poznámka:

Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční při ocenění pracovníků ve školství v rámci akce Diploma Comenianum.

Kontakt: Ing. Milan Hausner, tel.: 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz

 

Pohár starosty Hartiga pro rok 2017 – 2018