WORKSHOP PRO UČITELE VE FCL V BRUSELU

Ve dnech 1. – 2. 12. 2018 se za  účasti ZŠ Lupáčova konal v Bruselu učitelský workshop pod názvem “Active learning in my school and classroom”, který probíhal ve Future Classroom Lab (by European Schoolnet), učebně nabité moderními technologiemi.  Důraz je kladen na funkční uspořádání technologií v prostoru učebny. Učebna je tvořena zónami pro zkoumání, tvoření, prezentaci, interakci, spolupráci, neformální učení. Samotný seminář se pak této oblasti věnoval druhý den, kdy skupiny účastníků nejprve sdílely a navzájem porovnávaly výhody a nevýhody učebních prostor ve svých školách, aby pak následně ve skupinách společně vytvářely návrhy nových, současným potřebám odpovídajících učebních prostor, které pak prezentovaly ostatním skupinám. Účastníky se zabývali také typologii učitelů v souvislosti s jejich vztahem k digitálním technologiím a jejich zavádění a využívání při výuce, a také požadavky, které na současnou školu kladou zřizovatelé, vedení školy i rodiče žáků. První den byl věnován jednotlivým činnostem aktivní výuky – spolupráci, tvoření, objevování a zkoumání a také hraní ve spojení s ukázkami vhodného a přitažlivého způsobu zapojení výpočetní techniky a dostupných aplikací (většinou on-line a zdarma).

Všechny velmi zaujala aplikace Google Expedition, umožňující po stažení do smartphonu prohlídky ve virutální nebo rozšířené realitě, vhodné především pro zeměpis a biologii. Použití speciálních brýlí není podmínkou, funguje pouze se smartphonem, pro virtuální prohlídky postačí být připojen s průvodcem ke stejné wi-fi. Dále jsme byli seznámili s dalšími aplikacemi zdarma – Tinkercad a HomeByMe umožňující 3D konstruování na počítači, resp. tvorba designu místností (posloužilo pro některé skupiny při tvorbě návrhu učebních prostor). Z dalších aplikací vybíráme např. on-line nástroj mentimeter (menti.com) umožňující okamžité aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny, zjištění jejich názoru na danou problematiku, shromažďování jejich nápadů a návrhů a okamžité vyhodnocení a prezentaci všem.

Hlavní přínos workshopu spatřujeme v uvědomění si toho, že pokud má škola zachovat svou stávající funkci výchovně-vzdělávací instituce, je nezbytný přechod od klasického způsobu výuky k modernímu, což spočívá ve změně role samotného učitele při vyučovací hodině, funkční a odůvodněné zapojení výpočetní techniky do výuky. V neposlední řadě je pak nutností zamyslet se nad samotným upořádáním učebního prostoru – učeben od klasického uspořádání směrem k vytváření jednotlivých zón plnících různé vzdělávací funkce, a také využítí i dalších prostor školy pro samotnou výuku.

WORKSHOP PRO UČITELE VE FCL V BRUSELU