Speciální vzdělávací potřeby žáka – koloběh informací

 

  1. Návštěva školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka
  2. Průběh revizního posuzování zprávy z vyšetření a doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami revizním orgánem (NÚV)
  3. Revizní proces
Koloběh informací o žákovi


Revizní pracoviště

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016.
KONTAKT

PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně ředitelky NÚV

tel.: 283 881 250, linka 12

e-mail: jana.zapletalova@nuv.cz

adresa: Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 – Střížkov

Více informací na: http://www.nuv.cz/kontakty/revize

 

Kdo a kdy může o revizi žádat

  • dítě, žák, student nebo zákonný zástupce, který pochybuje o komplexním, odborně správném závěru školského poradenského zařízení, který je formulován ve zprávě z vyšetření nebo v doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení,
  • škola, školské zařízení, orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, a to do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely,
  • Česká školní inspekce.

 

Žadatel o revizi může vyjádřit zejména pochybnost:

  •  k závěrům zprávy z vyšetření,
  •  k závěrům posouzení speciálních vzdělávacích potřeb,
  •  k doporučením podpůrných opatření a k jejich skladbě,
  •  k doporučení vzdělávací dráhy žáka (vč. zařazení do škol, tříd, oddělení a skupin podle §16 odst. 9).

 

Jak žádost o revizi podat

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji předkládá, které věci se týká, co se navrhuje a o co se ve věci žádá. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.