“Školní rok 2016-2017 je rokem velkých změn”, říká Jaroslava Suková, radní MČ Praha 3 pro školství

Letošní září odstartuje významné změny ve školách. Jedná se například o tzv. inkluzi, čili o oficiální zapracování prvků do života školy s cílem společného vzdělávání dětí a žáků s dětmi a žáky s různým sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. Další podstatnou změnou je, že se od následujícího roku povinná školní docházka rozšíří o poslední rok mateřské školy. Od roku 2020 budou mít právo předškolního vzdělávání děti od dvou let. Aby školy mohly všechny změny realizovat, je nutná jejich spolupráce se zřizovatelem. Proto jsme se zeptali radní pro školství Mgr. Jaroslavy Sukové:

Má Praha 3 zpracován nějaký dokument, který by se zabýval situací ve školství?

Rada městské části začátkem července schválila dokument Systém  školských zařízení městské části Praha 3 (dále jen Systém), který byl později doplněn právě o tyto legislativní změny. K důležitým momentům související s řešenou problematikou školských změn patřilo i rozhodnutí o podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. 

Hovoříte, že se jedná o otevřený dokument. Co se tím myslí?

Ve společnosti dochází ke změnám velmi rychle, a tato situace se nevyhýbá ani školství. Zpracovat zavazující pravidla nepovažujeme v současné době za vhodné, a to proto, že musíme být schopni reagovat na změny pružně, rychle a ve prospěch našich škol. Schválený Systém je východiskem pro tvorbu dlouhodobých koncepčních materiálů v oblasti školství, které bychom chtěli realizovat prostřednictvím místního akčního plánování ve spolupráci se školami a organizacemi, které na území Prahy 3 zajišťují formální i neformální vzdělávání.

Tím máte na mysli žádost o podporu. Ale to je jedna věc. A co když neuspějete?

Naše žádost je zpracovaná na základě stavu, který popisuje schválený Systém. Zda budeme úspěšní a získáme na realizaci finance, se dozvíme do konce září. A pokud náš projekt nebude vybrán, obsah žádosti se stane podkladem například pro stanovení vybraných cílových priorit v oblasti systémového sdílení zkušeností pedagogů našich škol v rámci vzdělávacího procesu. Nebo cílené monitorování investičních potřeb a jejich návaznost na vhodné dotační programy vyhlašované MŠMT, HMP apod.  

Zmínila jste, že dokument zohledňuje i některé legislativní změny. Mohla byste být konkrétní?

Školský zákon například ukládá obcím stanovit od příštího školního roku spádové oblasti pro mateřské školy, jak je tomu již delší dobu u škol základních. Na základě výzvy magistrátu hlavního města Prahy musela Rada projednat a schválit návrh, který pro HMP bude podkladem k vydání příslušné obecně závazné vyhlášky.

Změnilo se v poslední době pro školy něco zásadního?

Nevím, zda to pro školy bude zásadní, ale Rada městské části v červnu schválila dodatky zřizovacích listin, které umožňují školám v neoficiálních dokumentech používat zkrácené názvy. Žáci našich škol, jejich rodiče i pedagogové v obecné rovině hovoří například o škole Jarov. Její oficiální název zní: Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Tento dlouhý název bude nyní moci škola zkrátit například na letácích, pozvánkách, na internetu a podobně.

V minulých letech se různé obce potýkaly s nedostatkem míst v mateřských školách. Jak je to v Praze 3?

Již vloni jsme zaregistrovali snížený zájem o mateřské školy. Letos tento trend pokračuje. Praha 3 má vybudovány dostatečné kapacity, což dokládá fakt, že letos se podařilo do mateřských škol umístit všechny zájemce.

Na území Prahy 3 se staví. Počítá se s tím, že se do nových bytů mohou nastěhovat rodiny s malými dětmi?

Ano, počítáme s tím. V červenci Rada schválila záměr začlenit naše jesle do vybrané mateřské školy, což zvýší její kapacitu o 44 míst. Ve dvou současných mateřských školách můžeme od příštího školního roku otevřít dvě třídy, což představuje 48 míst. Na jaře 2017 by měl být Praze 3 předán objekt na Třebešíně s kapacitou 60 míst pro předškolní vzdělávání.  

Setkáváte se s řediteli škol? Kdy je poprvé v letošním školním roce uvidíte?

Již jsme se viděli, a to koncem srpna na zahajovací poradě. Další společné jednání bude třídenní, výjezdní, kde budeme mít více času na diskusi, projednání námětů, nápadů a potvrzení si již zavedených postupů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Školní rok 2016-2017 je rokem velkých změn”, říká Jaroslava Suková, radní MČ Praha 3 pro školství
Štítky: