Putování za Vikingy – soutěžní projekt ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Název projektu: Putování za Vikingy

ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Vedoucí projektu Mgr. Martina Korešová

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu:

Jedná se o jazykově poznávací zájezd (York, Velká Británie) spojený s aktivitami před cestou, v průběhu zájezdu i následnými aktivitami po návratu. Projekt rozvíjí mezipředmětové vztahy, v rámci něj spolupracují pedagogové s různými aprobacemi i žáci různého věku, je do něj zapojena i rodičovská veřejnost. Projekt má široký záběr – rozvíjí jazykové kompetence, kreativitu žáků i jejich komunikační dovednosti, obsahuje prvky environmentální výchovy, je zaměřen na  poznávání jiné země a kultury, zároveň pracuje i s informační a čtenářskou gramotností a obsahuje prvky mediální výchovy. Tím, že je zaměřen na konkrétní veřejné výstupy, výraznou měrou motivuje žáky k získávání dalších kompetencí a k vlastnímu rozvoji.

     Stručné shrnutí přínosu projektu: zlepšení jazykových dovedností, poznání jiných kultur a historie cizích zemí, rozvíjení  samostatnosti a rozhodování  žáků, podpora a rozvoj komunikativních kompetencí, vytváření a upevnění vztahů v rámci kolektivu dětí různého věku, posílení pocitu sounáležitosti při práci a společná motivace, posílení mezipředmětových vztahů, schopnost prezentovat výsledky své práce s pomocí moderních technologií, rozvoj přirozeného talentu žáků, rozvoj občanských a sociálních kompetencí, posílení vztahu škola – veřejnost

Počet zapojených žáků: 48 žáků z celého 2. stupně (6. – 9. ročník)

Počet zapojených třetích osob:

Přibližně 100 osob z řad veřejnosti – rodiče, další příbuzní zapojených žáků a bývalí žáci školy, kteří si zakoupí kalendář a účastní se veřejného promítání filmu na společenském večeru po zájezdu

Z pedagogů školy (kromě vedoucí projektu M. Korešové):

Mgr. Helena Černá – dějepis, občanská výchova

Kateřina Platt – výtvarná výchova

Jan Piruchta – přírodopis, environmentální výchova

Vychovatelky školní družiny – kreativní činnosti, výroba dekorací

Doba realizace projektu: podzim 2017 – jaro 2018

Popis cíle projektu:

Pro pedagogy : 

 • vytváření učitelského portfolia
 • pozitivnější klima ve škole mezi učiteli
 • lepší vzájemná komunikace mezi učiteli a snazší organizace práce
 • společná motivace a prezentace práce
 • spolupráce s rodiči

Pro žáky:

 •  zlepšení v oblasti jazykové komunikace
 • poznání jiných kultur i v kontextu historie (Vikingové)
 • sebereflexe a respekt k názoru ostatních
 • týmová práce a její prezentace
 • environmentální výchova
 • mediální výchova – natočení filmu, vytvoření kalendáře

Popis průběhu projektu:

 • zadání úkolů zaměřených na vyhledávání a zpracování  informací o historii a kultuře Vikingů v oblasti Yorkshire – Severní Anglie, prezentace těchto informací (v češtině a angličtině)
 • zadání úkolů zaměřených na vyhledávání a zpracování  informací, které povedou k poznání druhů ptactva a rostlin v téže oblasti, prezentace těchto informací (v češtině a angličtině)
 • dokumentace jednotlivých dnů cesty formou deníku – pro veřejnou prezentaci
 • příprava fotodokumentace pro výrobu kalendáře (propagační materiál školy)
 • průběžné prezentování informací o průběhu projektu  na nástěnce kabinetu angličtiny v období září – duben
 • natáčení filmu  (žákovská aktivita), pod vedením  pedagogů dlouhodobě probíhala příprava na natáčení filmu,  byly vyrobeny rekvizity, které žáci vezli do Yorku za účelem natáčení
 • práce s informacemi v průběhu zájezdu – pracovní list (Travel worksheet – k prohlédnutí zde)
 • zpracování všech získaných materiálů a informací, veřejná prezentace, ocenění žáků, jejichž práce byly vybrány jako nejlepší, uspořádání společenského večera pro veřejnost

Fotofokumentace projektu:

(Výběr z rozsáhlé fotodokumentace z těch částí projektu, které už byly realizovány)

Martina Korešová, vedoucí projektu

Putování za Vikingy – soutěžní projekt ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic