Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3  – základní informace

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0./15_005/0000794

Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Celkové náklady na projekt: 3 782 632 Kč

Městská část Praha 3 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_15_002
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území MČ Praha 3.
Do projektu je zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ.
Předpokládáme, že v rámci partnerství se do projektu zapojí nestátní neziskové organizace, rodičovská a další veřejnost, státní i nestátní vzdělávací instituce a školská zařízení působící na území Prahy 3.

Představení projektu


Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace MAP ve vzdělávání na území MČ Praha 3.

MAP jako EFEKTIVNÍ strategický nástroj má za cíl podpořit kvalitu řízení škol a tvorbu jednotného rámce pro sdílení zkušeností v rámci benchlearningu jako nosné metodiky budoucího rozvoje škol.

 

Dílčí cíle projektu

V průběhu realizace tohoto projektu předpokládáme:

 • Vznik aktivní platformy partnerství
  NNO, veřejnost (rodiče), soukromé instituce a další aktéři vzdělávání, samospráva (MČ), jiní zřizovatelé, MŠ a ZŠ (vedení škol-učitelé-lídři),
 • Vytvoření souhrnného dokumentu MAP
  komplexní a dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy Prahy 3, vytvoření strategického rámce pro období do roku 2023
 • Vymezení investičních priorit ve vzdělávání
  přesun vzdělávacích kapacit podle demografické studie, vymezení investičních priorit reflektujících potřeby území s důrazem na ESIF,
 • Implementace opatření MAP
  MŠMT – povinná, doporučená, průřezová a volitelná

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: janasim@praha3.cz .

Za realizační tým MAP na Praze 3
Mgr. Jana Šimánková


Kontakty

Mgr. Jana Šimánková, expert strategického plánování MAP
222 116 326, janasim@praha3.cz
Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, Praha 3

Ing. Milan Hausner, manažer projektu
222 116 509, hausner.milan@praha3.cz
Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 14, Praha 3

 

Řídící výbor

Ustavující konference MAP rozvoje vzdělávání v Praze 3 proběhla 14. prosince 2016

Prezentace z úvodní konference projektu


Pracovní skupiny

Mgr. Jana Vaníčková, koordinátorka pracovní skupiny pro MŠ, info@msnavrcholu.cz

pracovní skupina pro ZŠ 

Mgr. Edita Janečková, koordinátorka pracovní skupiny pro neformální vzdělávání, edita.janeckova@nova-trojka.cz

Radmila Janečková, koordinátorka pracovní skupiny pro investice, radmilaj@praha3.cz

 

Základní informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro hl.m. Prahu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 – základní informace