lupacovka.cz

+420 222 715 691

info@lupacovka.cz

Charakteristika:Rozšířená výuka jazyků a ICT; bilingvní třídy; rodilí mluvčí; sportovní kurzy; zahraniční výjezdy a projekty; Klub nadaných žáků; Žákovský parlament; příprava na mezinárodní zkoušky z AJ; spolupráce s British Council a UNESCO; Fakultní škola UK
Otevírané první třídy:3
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25
Vyučované cizí jazyky:angličtina od 1. ročníku; němčina, španělština, francouzština od 6. ročníku
Zájmové kroužky a aktivity:jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ), přípravné kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky ICT (Rozvoj algoritmického myšlení, Programování, Polytechnický klub), esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatický, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání pro 1. a 2. roč., in-line bruslení, gymnastika, šachy); Klub nadaných žáků
Den otevřených dveří: proběhl 18. 1. 2023, po dohodě možná individuální návštěva
Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, denně 6:30—17:30 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Využití metody CLIL a tandemová výuka; heuristický způsob výuky v přírodovědných předmětech; obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Nová informatika od 1. 9. 2021. Ve školním roce 2023/24 pokračujeme v zavádění bilingvní výuky. 
Další aktivity dotvářející charakter školy: Žákovský parlament — rozvoj klíčových kompetencí žáků; Rodičovská unie — podpora rozvoje školy z řad rodičů; Klub nadaných žáků — spolupráce s Mensa ČR
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?11 asistentů pedagoga, pedagogická intervence, doučování, spolupráce s PPP; nadaní žáci — zapojování do soutěží, individualizace a diferenciace výuky, Klub nadaných žáků, konání jazykových zkoušek, ukrajinská asistentka, skupiny pro výuku češtiny jako cizího jazyka; adaptační kurzy
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): 

Školní poradenské pracoviště — 2 výchovné poradkyně, kariérové poradenství, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, interkulturní asistent, ukrajinská asistentka; metodik ICT a metodik EVVO
Stravování:Jídelna je součástí školy. Výběr ze dvou jídel. Salátový bar. Možnost ochutnávek — rodiče. Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.
Prostory pro výuku tělesné výchovy:V budově školy 2 tělocvičny + sportovní herna pro mladší žáky. Dále využíváme sportoviště v Olšanské ulici a další hřiště a sportoviště v blízkosti školy. V rámci výuky organizujeme plavecké, turistické, lyžařské a cyklistické kurzy.
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:Součástí školní družiny je sportovní herna, dále relaxační místnost a výtvarný ateliér. Na chodbách školy relaxační a herní koutky (stolní hry, fotbal). Na chodbě ve 3. patře se na Vás v teráriu těší i školní zvíře.
Bezbariérovost:NE