• Charakteristika: Rozšířená výuka jazyků a ICT, bilingvní třídy, rodilí mluvčí, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy a projekty, klub nadaných žáků, žákovský parlament, příprava na mezinárodní zkoušky z AJ, spolupráce s British Council a UNESCO, fakultní škola UK.

 • Otevírané první třídy: 3

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina, španělština, francouzština od 6. ročníku

 • Kroužky: jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ, japonština), přípravné kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky ICT (rozvoj algoritmického myšlení, programování, polytechnický klub), esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatický, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání pro 1. a 2. ročník, in-line bruslení, gymnastika, šachy), klub nadaných žáků

 • Den otevřených dveří: 17. 1. 2024, po dohodě možná individuální návštěva

 • Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, denně 6.30—17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Využití metody CLIL a tandemová výuka; heuristický způsob výuky v přírodovědných předmětech; obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Nová informatika od 1. 9. 2021. Ve školním roce 2023/24 pokračujeme v zavádění bilingvní výuky.

 • Specifické vzdělávací potřeby: 11 asistentů pedagoga, pedagogická intervence, doučování, spolupráce s PPP; nadaní žáci — zapojování do soutěží, individualizace a diferenciace výuky, Klub nadaných žáků, konání jazykových zkoušek, ukrajinská asistentka, skupiny pro výuku češtiny jako cizího jazyka; adaptační kurzy

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště — 2 výchovné poradkyně, kariérové poradenství, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, interkulturní asistent, ukrajinská asistentka; metodik ICT a metodik EVVO

 • Školní stravování: Jídelna je součástí školy. Výběr ze dvou jídel. Salátový bar. Možnost ochutnávek — rodiče. Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: V budově školy 2 tělocvičny + sportovní herna pro mladší žáky. Dále využíváme sportoviště v Olšanské ulici a další hřiště a sportoviště v blízkosti školy. V rámci výuky organizujeme plavecké, turistické, lyžařské a cyklistické kurzy.

 • Další aktivity: žákovský parlament — rozvoj klíčových kompetencí žáků, rodičovská unie — podpora rozvoje školy z řad rodičů, klub nadaných žáků — spolupráce s Mensa ČR

 • Prostor pro volnočasové aktivity: sportovní herna, relaxační místnost a výtvarný ateliér, relaxační a herní koutky na chodbách (stolní hry, fotbal), terárium

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zprávaVirtuální prohlídka

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

lupacovka.cz
+420 222 715 691
info@lupacovka.cz