zsjeseniova.cz

+420 222 103 411

kancelar@zsjeseniova.cz

Charakteristika:Nabízíme bezpečné prostředí, jehož základem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připravujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC technologie, kreativita.
Otevírané první třídy:2
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
Vyučované cizí jazyky:od 2. ročníku anglický jazyk (v 1. ročníku klademe důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý nebo francouzský jazyk
Kroužky:malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření
Zájmové kroužky a aktivity: 
Den otevřených dveří: 9. 3. 2023 od 10:00—11:30 hodin
Družina: 1.—4.ročník, v ojedinělých případech i 5. ročník, 6:30—17:30 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Prvky programu: Začít spolu, práce s chybou, kritické myšlení, rozvoj měkkých dovedností (Soft Skills), skupinová práce, dovednost prezentace, badatelský přístup, projektová /tematická výuka, nová INFORMATIKA od 1. 9. 2021. Škola používá všechny druhy hodnocení — formativní, sumativní, slovní, klasifikační stupnicí. Ve čtvrtletí zpracovává hodnocení graficky ( TRIÁDY sebehodnocení -žák – ; rodič, učitel — reflexe), od 4. ročníku elektronická žákovská knížka. Školní parlament, třídnické hodiny, ,,Otevřená ředitelna”.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, školní časopis JES, časopis ŠD, letní a příměstské tábory, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, Škola nanečisto, minipřípravka pro předškoláky, DEN D – zakončení celoročního školního projektu
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Individuální přístup ve výuce, podpora ze stran asistentů pedagoga, dvojjazyčná asistentka pedagoga, doučování, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, individuální domácí vzdělávání
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Koordinátor a metodik ICT Koordinátor ŠVP Koordinátor EVVO Školní metodik prevence Výchovný a kariérový poradce Asistent/ky pedagoga (AP) Dvojjazyčné asistentky (DvAP) Školní asistent/ka
Stravování:Škola má vlastní vývařovnu a jídelnu. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel (elektronický čipový systém). Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.
Prostory pro výuku tělesné výchovy:2 tělocvičny, prostorné a víceúčelové hřiště, 2 posilovny, sauna, kontejner s posilovacími pomůckami
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:prostorné a víceúčelové hřiště, zastřešený běžecký tunel, beach volejbalové hřiště
Bezbariérovost:NE