cimburacka.cz

+420 222 782 169+420 222 782 848

reditelka@cimburacka.cz

Charakteristika:Klademe důraz na přátelskou atmosféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. Součástí školy je vysoce funkční školní poradenské pracoviště podporující všechny žáky, především ty se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s odlišným mateřským jazykem a cizince.
Otevírané první třídy:1 + 1 přípravná
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23
Vyučované cizí jazyky:angličtina, ruština
Zájmové kroužky a aktivity:sportovní, taneční a výtvarné kroužky
Den otevřených dveří: 21. 3. 2023, 14:30—17:00 h
Družina: 11.—4. třída, v případě volných míst doplněných žáky 5. tříd. Denně 7:00—16:30 h
Prostor pro volnočasové aktivity:Samostatná družina, školní dvorek a zahrada
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Škola zařazuje do výuky prvky a pomůcky Tvořivé školy do všech předmětů, využívá Hejného metody pro obohacení hodin matematiky. Pracuje s netradičními pomůckami, například robotickými hračkami, Montessori pomůckami. Do celého školního roku jsou často zařazovány projektové dny. Samozřejmostí je podpora individuální výuky a cílené zaměření úkolů podle potřeb a zájmu dítěte. V tom nám pomáhají především asistenti pedagoga. Výuka je také propojována s praktickými zkušenostmi žáků — učí se vzájemně si pomáhat, spolupracovat ve skupině, tolerovat se.
Další aktivity dotvářející charakter školy: Akce pro rodiče a přátele školy (např. komunitní setkávání). Doučování žáků a další aktivity v rámci projektů MŠMT a Šablon.
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Žáci se SVP jsou na základě doporučení ŠPZ zařazeni do předmětů speciální pedagogické péče v rozsahu 1 až 2 hodin týdně. Tam pod vedením speciálních pedagogů rozvíjejí řečové a sociální dovednosti, zvyšují čtenářskou a matematickou gramotnost. Pro žáky s OMJ funguje na škole intenzivní doučování a speciální hodiny s cílem zvýšit jejich všeobecnou znalost českého jazyka. Ve většině tříd působí asistent pedagoga.
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování žáků, výchovný poradce, kariérové poradenství, sociální pedagog
Stravování:Škola nemá vlastní jídelnu. V případě zájmu mohou žáci využívat jídelnu v ZŠ Seifertova (Certifikát Zdravá školení jídelna).
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Škola disponuje jednou velkou tělocvičnou a jednou tělocvičnou využitelnou hlavně pro prostorově méně náročné aktivity (aerobik, stolní tenis apod.), pokud to dovolí počasí, využívá k hodinám TV i školní dvorek.
Bezbariérovost:NE