cimburacka.cz

+420 222 782 169+420 222 782 848

reditelka@cimburacka.cz

 • Charakteristika: Klademe důraz na přátelskou atmosféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. Součástí školy je vysoce funkční školní poradenské pracoviště podporující žáky všechny žáky, především ty se speciálními vzdělávacími potřebam, žáky s odlišným mateřským jazykem a cizince.

 • Otevírané první třídy: 1 + 1 přípravná

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina, ruština

 • Kroužky: sportovní, taneční a výtvarné kroužky

 • Den otevřených dveří: 21. 3. 2024, od 14.30 do 17 h

 • Družina: 1.— 4. třída, v případě volných míst doplněných žáky 5. tříd, denně 7.00—16.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: Zařazení prvků a pomůcek Tvořivé školy, využívání Hejného metody pro obohacení hodin matematiky, práce s netradičními pomůckami, například robotickými hračkami, Montessori pomůckami, projektové dny, podpora individuální výuky a cílené zaměření úkolů podle potřeb a zájmů dítěte za pomoci asistentů pedagoga, výuka je propojována s praktickými zkušenostmi žáků — učí se vzájemně si pomáhat, spolupracovat ve skupině, tolerovat se.

 • Specifické vzdělávací potřeby: Žáci se SVP jsou na základě doporučení ŠPZ zařazeni do předmětů speciální pedagogické péče v rozsahu 1 až 2 hodin týdně. Tam pod vedením speciálních pedagogů rozvíjejí řečové a sociální dovednosti, zvyšují čtenářskou a matematickou gramotnost. Pro žáky s OMJ funguje na škole intenzivní doučování a speciální hodiny s cílem zvýšit jejich všeobecnou znalost českého jazyka. Ve většině tříd působí asistent pedagoga.

 • Přítomní specialisté: Školní poradenské pracoviště: školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování žáků, výchovný poradce, kariérové poradenství, sociální pedagog.

 • Školní stravování: Škola nemá vlastní jídelnu. V případě zájmu mohou žáci využívat jídelnu v ZŠ Seifertova (Certifikát Zdravá školení jídelna).

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: Škola disponuje jednou velkou tělocvičnou a jednou tělocvičnou využitelnou hlavně pro prostorově méně náročné aktivity (aerobik, stolní tenis apod.), pokud to dovolí počasí, využívá k hodinám TV i školní dvorek.

 • Další aktivity: akce pro rodiče a přátele školy (např. komunitní setkávání), doučování žáků a další aktivity v rámci projektů MŠMT a Šablon

 • Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, školní dvorek, zahrada

 • Bezbariérovost: ne

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zpráva

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

cimburacka.cz
+420 222 782 169+420 222 782 848
reditelka@cimburacka.cz