Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výboru “MAP Praha 3 pokračuje” je interním předpisem Řídicího výboru.
 2. Jednací řád stanovuje způsob svolávání, účasti, jednání a hlasování Řídicího výboru.
 3. Jednací řád schvaluje Řídicí výbor, stejně jako změny v jednacím řádu.
 4. Řídicí výbor byl ustaven dne 14. 9. 2022 v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP III –
  Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání“.

Článek 2

Svolávání Řídicího výboru

 1. Program jednání Řídicího výboru a podkladové materiály pro jednání připravuje Realizační tým
  projektu MAP.
 2. Předseda Řídicího výboru navrhuje termín jednání a schvaluje jeho obsah.
 3. Termín a místo jednání Řídicího výboru zasílá zodpovědná osoba (člen Realizačního týmu)
  členům Řídicího výboru minimálně 14 dní před konáním Řídicího výboru prostřednictvím emailu.
 4. Program Řídicího výboru zasílá zodpovědná osoba (člen Realizačního týmu) nejméně 5
  pracovních dní před konáním Řídicího výboru. Pozvánky a materiály jsou rozesílány
  prostřednictvím e-mailu. V případě, že se člen Řídicího výboru nemůže na jednání dostavit,
  omluví se předem prostřednictvím e-mailu a zároveň sdělí zodpovědné osobě Realizačního
  týmu, kdo jej bude na jednání Řídicího výboru zastupovat.
 5. Řídicí výbor se schází zpravidla 4x ročně, dle potřeby je svolán mimořádně.
 6. Jednání Řídicího výboru se mohou účastnit hosté (např. zástupci zapojených škol a organizací),
  kteří se účastní programu Řídicího výboru. Hosty na jednání zve pověřený zástupce
  Realizačního týmu.

Článek 3

Jednání a hlasování Řídicího výboru

 1. Jednání Řídicího výboru řídí předseda Řídicího výboru. V případě, že se předseda nemůže
  jednání účastnit, ustanoví si svého zástupce, který jednání povede. O této skutečnosti
  v předstihu informuje členy Realizačního týmu.
 2. V případě potřeby probíhá jednání Řídicího výboru ON-LINE formou, popř. hybridní formou.
  Organizační zajištění ON-LINE formy jednání je v kompetenci pověřeného člena Realizačního
  týmu.
 3. Členové Řídicího výboru se účastní jednání Řídicího výboru.
 4. Řídicí výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Hlasování probíhá zvednutím ruky v tomto pořadí: pro, proti, zdržel se. Závěry přijaté hlasováním se schvalují formou Rozhodnutí. Rozhodnutí je schváleno v případě, že se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech přítomných členů Řídicího výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Řídicího výboru.
 5. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů Řídicího výboru a tento není usnášeníschopný, hlasování proběhne podle Článku 4.
 6. Z jednání Řídicího výboru je pořizován zápis. Zápis obsahuje prezenční listinu, stručný obsah jednání, přijatá Rozhodnutí a výsledky hlasování, popř. přílohy. Zápis obdrží všichni členové Řídicího výboru prostřednictvím e-mailu do 14 dní od zasedání Řídicího výboru.

Článek 4

Písemné projednávání

 1. V ojedinělých případech může Řídicí výbor projednat a přijmout Rozhodnutí v záležitosti, která
  nesnese odkladu, písemnou formou. O využití procedury písemného projednávání rozhoduje
  předseda Řídicího výboru.
 2. Zahájení písemného projednání, které probíhá formou e-mailu, se rozumí odeslání
  podkladových materiálů všem členům Řídicího výboru, ke kterým je připojeno oznámení
  předsedy o zahájení písemného projednání, návrh Rozhodnutí a lhůta pro doručení odpovědí. Lhůta pro doručení odpovědi je zpravidla 5 pracovních dnů ode dne doručení podkladových
  materiálů.
 3. V případě procedury písemného projednání jednotliví členové Řídicího výboru zasílají
  ustanovenému zástupce Realizačního týmu své vyjádření k předloženému návrhu
  prostřednictvím e-mailu. Ze zprávy musí být jasná proklamace postoje člena ve formě: pro, proti,
  zdržuji si. V případě, že se daný člen Řídicího výboru nevyjádří během stanoveného termínu,
  má se za to, že se hlasování zdržel.
 4. Rozhodnutí je v rámci písemného projednávání schváleno, pokud se pro ně vysloví
  nadpoloviční většina všech členů Řídicího výboru. V případě rovnosti hlasů se postupuje stejně
  jako v článku 3, bod 4.
 5. Pověřený zástupce Realizačního týmu následně do 5 pracovních dnů informuje všechny členy
  Řídicího výboru o výsledcích procedury písemného projednávání.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré informace o činnosti Řídicího výboru a činnosti Realizačního týmu jsou k dispozici
  v kanceláři Realizačního týmu (Odbor školství, MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3).
 2. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na 1. zasedání Řídicího výboru.

V Praze dne 14. 9. 2022

Ke stažení: Jednací řád Řídicího výboru projektu “MAP Praha 3 pokračuje”