msprazacka.cz

Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
130 00 Praha 3 – Žižkov

Charakteristika školky:Rozšířená estetická a ekologická výchova, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjemném klima školky, snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny, jsme také zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ, do projektu MČ Praha 3 “Záhony do škol”, dále do projektu Se Sokolem do života a pyšníme se certifikátem “Zdravá školní jídelna”.
Den otevřených dveří:4. 4. 2023 a 18. 4. 2023 vždy od 16:30 do 17:30 h nebo formou virtuální prohlídky — odkaz na webu MŠ
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: MŠ má 6 tříd, samostatné jídelny, kuchyň se zázemím, a také vlastní tělocvičnu a keramickou dílnu. K dispozici jsou dvě zahrady a venkovní sklady hraček a dětská WC s umývárnami přístupnými z obou zahrad. Všechny prostory jsou komfortní, příjemné, dostatečně světlé, moderně a funkčně vybavené, s vysokou estetickou hodnotou.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Preferujeme třídy homogenní, kdy třídní kolektivy procházejí školou bez výrazných proměn po celé tři roky docházky a mají tak možnost navázat první stálé sociální vztahy a přátelství.
Průměrný počet dětí ve třídě:5 tříd má kapacitu 26 dětí, 1 třída 24 dětí
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 48—52, s ohledem na děti s odkladem školní docházky, které zůstanou v MŠ
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky stavebně a provozně zcela nevhodná. Jen výjimečně jsou při zápise přijímány děti s datem narození v září a říjnu
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)cca 830 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Venkovní sportovní hřiště ZŠ Pražačka, sousední bazén k předplavecké výchově předškoláků, lesopark v blízkosti MŠ
Společné akce pro rodiče s dětmi: Již po několik let velmi oblíbené podzimní akce na zahradě — Bramboriáda a Svatomartinský lampionový průvod, dále keramické dílny, adventní dílny, vánoční posezení, jarní sportovní odpoledne, velikonoční akce s rodiči “Vajíčkobraní” nebo opékání špekáčků na zahradách MŠ. Své vzpomínkové akce zde pořádají i rodiče s dětmi, kteří již od nás odešli do ZŠ
Zájmové kroužky a aktivity: Kroužek seznamování s angličtinou, vedený externí lektorkou, předplavecká výuka v bazénu Sportovního areálu Pražačka. Další aktivity: desetidenní školka v přírodě, dále využití nabídky programů pro MŠ – např. ZOO, Planetárium, Divadlo GONG atd. Mnoho programů je organizováno přímo v MŠ: divadelní a hudební představení, seznamování s živočichy atd., viz na webu MŠ: akce v MŠ.
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Vlastní speciální pedagogy ani asistenty pedagoga či osobní asistenty dítěte MŠ nemá, těmto dětem doporučujeme péči, která je zajištěna např. odborníky v MŠ Milíčův dům. MŠ není bezbariérová. Zajišťujeme péči pro děti s odlišným mateřským jazykem – pro děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a podporu poskytujeme i pro rozvoj dětí s využitím metody Feursteinovo instrumentální obohacování. Tyto aktivity zajišťují kvalifikované učitelky MŠ
Poznámky: Snažíme se o zajištění příjemného a vstřícného klima ve školce, a to pro děti a jejich individuální potřeby, i pro jejich rodiče při společné komunikaci. Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte a naší odměnou radost z každého pokroku, který zde šťastné a spokojené dítě učiní.
  •