Rozvoj vzdělávání v Praze a Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání – vyhlášení výzev

Vyhlášení výzev č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I a č. 52 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

Dne 26. 3. 2019 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I a č. 52 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělání II  v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR. Text výzev naleznete v sekci Výzvy.

Pro žadatele jsme připravili semináře (sekce Výzvy a sekce Semináře), které se budou konat:

08. 04. 2019 od 13.00   seminář pro žadatele k výzvě č. 51
10. 04. 2019 od 09.00   seminář pro žadatele k výzvě č. 51
24. 04. 2019 od 09.00   seminář pro žadatele k výzvě č. 52
24. 04. 2019 od 13.00   seminář pro žadatele k výzvě č. 51 – Rozvoj demokratické kultury ve škole – včetně příkladů dobré praxe
29. 04. 2019 od 13.00   seminář pro žadatele – Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost – včetně příkladů dobré praxe

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01, Praha 1

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
http://penizeproprahu.cz


Stručné informace k výzvám:

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků.
Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Datum vyhlášení výzvy:      26.3.2019
Zahájení příjmu žádostí:     24.4.2019
Ukončení příjmu žádostí:    27.6.2019
Celková alokace:                 200 mil. Kč
Alokace na projekt:              600 tisíc Kč – 10 mil. Kč


Konzultace projektových záměrů
probíhají od 25. 3. 2019 do 21. 6. 2019.

Podporované aktivity:
4.1.1.     Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
4.1.1.1. Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
4.1.1.2. Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

4.1.2.     Posílení inkluze v multikulturní společnosti
4.1.2.1. Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole

4.1.3.     Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji
4.1.3.1. Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje


Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
  • Vysoké školy
  • Nestátní neziskové organizace

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-51-rozvoj-vzdelavani-praze-i/


Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Datum vyhlášení výzvy:             26.3.2019
Zahájení příjmu žádostí:             24.4.2019
Ukončení příjmu žádostí:            27.6.2019
Celková alokace:                       60 mil. Kč
Alokace na projekt:                    600 tisíc Kč – 8 mil. Kč

Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. 3. 2019 do 21. 6. 2019.

Podporované aktivity:
4.1.1.     Realizace kurzu pro interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky
4.1.2.     Realizace kurzu výuky češtiny jako druhého jazyka
4.1.3.     Realizace kurzu pro dvojjazyčné asistenty
4.1.4.     Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu


Oprávnění žadatelé:

  • Nestátní neziskové organizace
  • Vysoké školy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-52-posileni-kapacit-interkulturni-vzdelavani-ii/

Rozvoj vzdělávání v Praze a Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání – vyhlášení výzev