Dotace 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání dne 19. 9. 2017 vyhlásilo zásady a programy pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2018 v celkovém objemu finančních prostředků 16 500 000 Kč.

Více informací o jednotlivých dotačních titulech a o problematice, jak správně vyplnit žádost, získáte na http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/dotace-2018 a také na semináři, který se týká vyhlášených programů v rámci Dotačního fondu.

 

Termín podávání žádostí
1. 11. – 30. 11. 2017

 

Dotační programy byly vyhlášeny pro tyto oblasti:

Životní prostředí, usnesení č. 318

Příslušná komise: Komise pro životní prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Roman Březina, tel. 222 116 479, e-mail: brezina.roman@praha3.cz

 

Účely:

1) Kultivace území na Praze 3

Vymezení účelu použití dotace – např. obnova a rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných budov a jiných objektů formou výsadby popínavých dřevin nebo osazením truhlíků; studie, projekty a realizace obnovy vnitro areálové zeleně včetně vnitrobloků; založení a podpora komunitních zahrad, umístění městských včelích úlů.

2) Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství

Vymezení účelu použití dotace – např. podpora dobrovolnických akcí zaměřených na čistotu veřejných prostranství; likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky, využití biologického odpadu z domácností instalací mobilních kompostérů.

3) Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Vymezení účelu použití dotace – např. vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte; jednorázové nebo pilotní vzdělávací nebo zážitkové projekty pro žáky ZŠ a SŠ; vzdělávání dospělých; komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata – odpady, energie, ovzduší; obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, zejména v parcích a příměstských lesích; zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 800.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových nákladů.

 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže, usnesení č. 319

Příslušný výbor: Výbor pro výchovu a vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Milan Hausner, tel. č. 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz

 

Účely:

Činnost žadatele, která naplňuje zejména priority Strategického rámce Místního akčního plánu

rozvoje vzdělávání pro Prahu 3, jak je definován v části III. tohoto dokumentu (dále

jen SR MAP), a to ve formě:

1) Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy 3.

2) Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod.

3) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

Vymezení účelu dotace: Dotaci lze využít výhradně na běžné provozní výdaje jednoznačně související s účelem přiznané dotace. Takovými náklady se rozumí: pronájmy, náklady na energie, vstupy, ostatní osobní náklady, cestovní náklady, propagace, spotřební materiál neinvestičního charakteru.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 3.500.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových nákladů.

 

Tělovýchova a sport, usnesení č. 320

Příslušná komise: Komise pro tělovýchovu a sport

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová, tel. č. 222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz

 

Účely:

1) Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení
– příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií, údržba a drobné opravy
– příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3 u tělovýchovných jednot, které buď nedisponují vlastním vhodným sportovištěm, nebo v případech např. zimní přípravy

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

2) Podpora dětí a mládeže
– práce s dětmi a mládeží v daných jednotách vztažený zejména na členskou základnu v daných věkových kategoriích v souvislosti s časovou náročností tréninkového procesu mládežnických družstev
– příspěvky na výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) dětí a mládeže konané mimo území Prahy 3
– podpora akcí školních sportovních klubů a lokálních akcí NNO v daném regionu – sportovní turnaje, závody atd. především pro děti a mládež
– podpora cílené a systémové práce trenérů v tělovýchovných jednotách

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

3) Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)
– sportovní aktivity pro různé cílové skupiny a to jak formou jednorázových tak i dlouhodobých programů – např. programy pro seniory či pro rodiče s dětmi

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

4) Podpora handicapovaných sportovců
– podpora jednotám a klubům, které nabízejí sportovní aktivity handicapovaným sportovcům

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

5) Podpora významných sportovních akcí
– určeno zejména pro akce svým významem přesahující lokalitu MČ Praha 3, může být financováno formou spolupořadatelství či partnerství

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 3.600.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 350.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 80 % celkových nákladů.

 

Sociální oblast a zdravotnictví, usnesení č. 321

Příslušná komise: Komise pro sociální politiku a zdravotnictví

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Tůmová, tel. č. 222 116 481, e-mail: katerinal@praha3.cz

 

Účely:

1) Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotace je poskytována na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vymezení účelu použití dotace – náklady spojené s realizací registrovaných sociálních služeb.

2) Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Návaznými službami se rozumí služby sociálního charakteru, které nejsou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se především o:
– klubovou činnost pro rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra),
– klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením,
– podpůrné skupiny a poradenství pro pečující osoby mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
– podpora jednotlivců a rodin v krizi mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vč. např. psychoterapie),
– podpora dobrovolnictví.

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

3) Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů v oblastech integrace cizinců, prevence kriminality, primární prevence, protidrogové prevence, bydlení a zaměstnanosti realizovaných na území MČ Praha 3 nebo pro občany MČ Praha 3.

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

4) Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče realizovaných na území MČ Praha 3 nebo pro občany MČ Praha 3.

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 4.200.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Pro účel 1 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 20 % z rozpočtu projektu, u lokálních ambulantních služeb může dotace činit maximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních terénních služeb může dotace činit až 100 % z rozpočtu projektu.
Pro účel 2 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 65 % z rozpočtu projektu.
Pro účel 3 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100.000 Kč na jeden projekt.
Pro účel 4 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100.000 Kč na jeden projekt.

 

Kultura, usnesení č. 322

Příslušná komise: Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrkvičková, tel. č. 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz

 

Účely:

1) Profesionální umění

Podpora umělecké činnosti a jednotlivých projektů divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných subjektů trvale působících na území Prahy 3 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 3; jednotlivé tematické projekty, kontinuální projekty, festivaly.

Vymezení účelu použití dotace – financování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace.

2) Originální kulturní projekty

Projekty oživující a rozšiřující kulturní činnost na území MČ Prahy 3, projekty, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům MČ Prahy 3.

Vymezení účelu použití dotace – financování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace.

3) Spolková činnost

Projekty, činnosti a jednotlivé akce organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území MČ Prahy 3.

Vymezení účelu použití dotace – financování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 3.500.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč (účel č. 1), a maximálně do výše 100.000 Kč (účel č. 2, 3). U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 50 % celkových nákladů dotačního programu.

 

Památková péče, usnesení č. 323 

Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj

Kontaktní osoba: Ak. arch. Tomáš Slepička, tel. č. 222 116 149, e-mail: tomassl@praha3.cz

Účel:

1) Památková péče

Vymezení účelu použití dotace:

– oprava, údržba cenných prvků prohlášených kulturních památek a objektů významných pro městskou památkovou zónu

– opravy původních prvků, např. okna, vstupní dveře, zábradlí, štuky, povrchy veřejně přístupných interiérů budov (rozumí se podlahy, obklady, malby až po dveře bytů) apod.

 

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného účelu je 900.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 300.000 Kč; omezení se netýká nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek.

Dotace 2018