• Charakteristika: Ve vzdělávání je pro nás důležitá příprava na další studium i pro život. Zaměřujeme se na přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a využití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní programy. Klademe důraz na maximální rozvoj každého žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti.

 • Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova) + 2 přípravné (1 + 1)

 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26, přípravné třídy 12

 • Vyučované cizí jazyky: angličtina (v 1. a 2. ročníku nepovinně), od 7. ročníku druhý cizí jazyk – němčina, ruština, francouzština

 • Kroužky: sportovní (školní sportovní klub), vzdělávací (příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vědecké i tvořivé

 • Den otevřených dveří: Den otevřených dveří bude spojen s akcí pro předškoláky “Hrajeme si na školu”, rodiče si mohou prohlédnout prostory školy, proběhne informační schůzka s vedením školy. Účast dítěte na Hrajeme si na školu je třeba rezervovat předem (prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy). Termíny pro pracoviště Lobkovicovo 14. 3. a 26. 3. 2024, pracoviště Perunova 19.3.2024, vždy od 16.00.

 • Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd. Od 6.30 (Perunova od 6:45) do 17.30 h

 • Ozvláštňující prvky vzdělávání: projekty ve výuce, skupinové vyučování, rozvoj čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti i dalších základních gramotností, prvky Hejného matematiky v některých třídách, využívání tabletů a robotických pomůcek ve výuce, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností pomocí závěrečné absolventské práce, exkurze a kulturní akce, v rámci výuky angličtiny příprava na získání mezinárodních certifikátů

 • Přítomnost specialistů: školní poradenské pracoviště — školní psycholog, speciální pedagog,výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, spolupráce s PPP. Metodik ICT a EVVO

 • Školní stravování: školní jídelna — vlastní kuchyně, v běžném provozu možnost výběru ze 2 jídel, salátový bufet dle možnosti. Certifikát Zdravá školní jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování

 • Prostory pro výuku tělesné výchovy: rozsáhlý sportovní areál — 4 sportovní plochy s umělým povrchem, v zimní sezoně 2 přetlakové haly, tělocvična. Výuka plavání, lyžařské kurzy

 • Další aktivity: Škola se zapojuje do projektů, jejichž cílem je zavádění moderních metod do výuky, rozvoj dovedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, podporuje nadání žáků účastí v soutěžích, organizuje školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy, jazykový pobyt v zahraničí.

 • Prostor pro volnočasové aktivity: hřiště a přilehlé prostory, školní zahrada s altánem pro letní venkovní výuku a koutkem pro menší děti, knihovna a oddychová zóna – sezení, stolní fotbal apod.

 • Bezbariérovost: budova v Perunově ulici ano — plošina, výtah

 • Další informace: Zpráva ČŠIVýroční zprávaLobkovicovoPerunova (virtuální prohlídka)

 • Spádová oblast školy (seznam ulic)

lobkovicovo.cz
perunka.cz
+420 267 310 
706
skola@lobkovicovo.cz