lobkovicovo.cz

perunka.cz

+420 267 310 706

skola@lobkovicovo.cz

Charakteristika:Ve vzdělávání je pro nás důležitá příprava na další studium i pro život.  Zaměřujeme se na přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a využití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní programy. Při své práci klademe důraz na maximální rozvoj každého žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti.
Otevírané první třídy:3 (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova), + 2 přípravné třídy (1 + 1)
Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 226, přípravné třídy 12
Vyučované cizí jazyky:angličtina (v 1.  a 2. ročníku nepovinně), od 7. ročníku druhý cizí jazyk – němčina, ruština nebo francouzština
Zájmové kroužky a aktivity:široká nabídka sportovních (školní sportovní klub), vzdělávacích (příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vědecké i tvořivé 
Den otevřených dveří: Den otevřených dveří bude spojen s akcí pro předškoláky Hrajeme si na školu, rodiče si mohou prohlédnout prostory školy, proběhne informační schůzka s vedením školy. Účast dítěte na Hrajeme si na školu je třeba rezervovat předem (prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy). Termíny pro pracoviště Lobkovicovo 7. 3. a 29. 3. 2023, pracoviště Perunova 28.3.2023, vždy od 16.00.
Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd. Od 6.30 (Perunova 6.45) do 17.30 h
Zařazuje škola nějaké ozvláštňující prvky vzdělávání? Projekty ve výuce, skupinové vyučování, rozvoj čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti i dalších základních gramotností, prvky Hejného matematiky v některých třídách, využívání tabletů a robotických pomůcek ve výuce, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností pomocí závěrečné absolventské práce, exkurze a kulturní akce, v rámci výuky angličtiny příprava na získání mezinárodních certifikátů
Další aktivity dotvářející charakter školy: Škola se zapojuje do projektů, jejichž cílem je zavádění moderních metod do výuky, rozvoj dovedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, podporujeme nadání žáků účastí v soutěžích. Organizujeme školy v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy, jazykový pobyt v zahraničí
Jakým způsobem škola pracuje s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?Individuální přístup ve výuce, v několika třídách práce asistenta pedagoga, individuální i skupinové doučování, pro jednotlivé žáky vytváříme plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány. Využíváme školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog), spolupracujeme s PPP, SPC apod.
Přítomnost specialistů (školní psycholog, preventista apod.): Školní poradenské pracoviště — školní psycholog, speciální pedagog,výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, spolupráce s PPP. Metodik ICT a EVVO.
Stravování:Školní jídelna — vlastní kuchyně, v běžném provozu možnosti výběr ze 2 jídel, salátový bufet dle možnosti. Certifikát Zdravá školení jídelna, v případě indikace lékařem možnost dietního stravování.
Prostory pro výuku tělesné výchovy:Rozsáhlý sportovní areál — 4 sportovní plochy s umělým povrchem, v zimní sezoně 2 přetlakové haly, tělocvična. Výuka plavání, lyžařské kurzy.
Prostory školy vhodné pro trávení volného času žáků:hřiště a přilehlé prostory, školní zahrada s altánem pro letní venkovní výuku a koutkem pro menší děti, knihovna a oddychová zóna
Bezbariérovost:ANO (budova v Perunově ulici – plošina a výtah)