msnabalkane.cz

Na Balkáně 74

130 00 Praha 3

Charakteristika školky:Škola nabízí harmonické prostředí s dostatečným množstvím podnětů, zohledňuje individuální potřeby dětí. Dbá na zajištění bezpečnosti dětí a podporuje zdravý životní styl. Nabízí zájmovou výuku angličtiny, využívání interaktivních tabulí ve třídách a spolupracuje se ZŠ Chmelnice. 
Den otevřených dveří:čtvrtek 30. 3. a 20. 4. 2023 vždy od 16.00 hodin
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem června
Provozní doba:7.00—17.00
Vybavení a zázemí MŠ: MŠ má 4 třídy dobře vybavené hračkami a didaktickými pomůckami. Má vlastní školní kuchyni a jídelnu s certifikátem Zdravá školní jídelna. K budově přiléhá rozlehlá zahrada s průlezkami, pískovišti a sportovními multifunkčními plochami.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Čtyři třídy, věkově smíšené, s možností umístit sourozence společně v jedné třídě.
Průměrný počet dětí ve třídě:25 dětí
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 27
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita a pokud dítě dovrší 3 roky do 31. 12. 2023
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)950 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Využívání okolní přírody v lesoparku Pražačka a vrchu Vítkov.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Mezi společné akce s rodiči patří výtvarné dílny, vánoční posezení, táborák na školní zahradě a pasování na školáky v rámci zahradní slavnosti
Zájmové kroužky a aktivity: Pro děti starší 4 let nabízíme nadstandardní výuku angličtiny, kterou vedou externisté z jazykové školy. Dalšími aktivitami jsou divadla v MŠ, mikulášská nadílka, oslava Vánoc a Velikonoc, školní fotografování, celodenní výlety do přírody. Na školní zahradě pálení čarodějnic a zahradní slavnost s pasováním dětí na školáky. 
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty, MŠ není bezbariérová.
Poznámky: Spolupracujeme se ZŠ Chmelnice, návštěva 1. třídy a bývalých kamarádů z MŠ. Spolupracujeme se Základní uměleckou školou Učňovská při výběru talentů a společných koncertů. Školu navštěvuje foniatr a spolupracujeme s logopedem.
  •